Klubbens checklista efter valet

Valet är över. I vissa kommuner har det blivit maktskifte. Nu gäller det för golfklubben att analysera och agera hos kommunens beslutsfattare, bland annat gå igenom relevanta beslutsdokument och vilka nyckelpersoner det finns bland politiker och tjänstemän.

Det är viktigt att ha koll på vilka beslut som tas i kommunen, och av vilka, inte minst för den klubb som arrenderar sin mark av kommunen.
Stora beslut som påverkar klubbens verksamhet kan vara bra att känna till i god tid. För att underlätta för din klubb att hamna rätt i relationerna med kommunens beslutsfattare har Golfnyttan tagit fram en checklista för klubbens »efter-valet-arbete«, illsammans med Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

– Många klubbar underskattar beroendet av politiska beslut och vaknar många gånger när beslutet redan är fattat, det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att göra ett gediget förarbete och ta reda på vilka beslut som påverkar klubben, vilka personer som tar de besluten och att klubben tar tidig kontakt med beslutsfattarna, säger Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

Checklistan!

 1. Identifiera vilka politiska beslut som kan påverka vår klubb:
  - Detaljplaner
  - Arrendeavtal
  - Hyresavtal
  - Miljötillstånd
  - Föreningsstöd

 2. Gå igenom alla relevanta beslutsdokument i kommunen:
  - Mål & Budget
  - Översiktsplan
  - Gällande detaljplan
  - Miljöpolicy med mera

 3. Vilka nämnder/förvaltningar påverkar klubbens verksamhet:
  - Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen
  - Miljönämnd – miljöförvaltningen
  - Stadsbyggnadsnämnd – stadsbyggnadsförvaltningen
  - Fritidsnämnd – fritidsförvaltning

 4. Vilka politiker/tjänstemän är nyckel- personer som påverkar vår klubb:
  - Kommunalråd
  - Nämndordförande/vice ordförande
  - Kommundirektör
  - Planchef
  - Fritidschef
  - Miljöchef
  - Fastighetschef

 5. Identifiera aktiviteter och arenor som finns i kommunen där klubben kan möta beslutsfattare:
  - Frukostmöten
  - Näringslivets dag
  - Föreningsdagar
  - Idrottsgalor
  - Festivaler
  - Rådslag

 6. Vilka egna arrangemang har golfklubben där beslutsfattare kan bjudas in?
  - Årsmötet (gäst och/eller årsmötesordförande)
  - Golfens dag
  - Ungdomstävlingar/träningar
  - Frukostmöten och/eller lunchmöten med partners/sponsorer
  - Årliga personliga möten med klubbledningen (frukost och/eller lunch)
  - Sätt upp mål för klubbens samhällskontakter

 7. Vilka frågor vill vi påverka och vad vill vi att det ska bli för resultat?
  - Vilket informationsmaterial/kanaler kan vi använda i klubbens kommunikation?
  - Faktablad
  -  Bilder
  -  Sociala medier (hemsidan, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube, podd)

Text: Thomas Björn

Fler nyheter

 1. Drömmer om samarbete med Botaniska sällskapet
 2. Golfnyttan

  Drömmer om samarbete med Botaniska sällskapet

  I Nackareservatet i södra Stockholm arbetar Björkhagens Golfklubb med att vårda och utveckla sin anläggning – med målet att arbeta sida vid sida med Botaniska sällskapet i Stockholm.

  Björkhagens Golfklubb

  Bildad: 1958
  Medlemmar: 650
  Läge: I Nacka-reservatets västra utkant.
  Marken: Arrenderas från Stockholms stad. Nuvarande arrendeavtal löper till år 2035.
  Prio i miljö- och naturvårds-arbetet: Att skapa en win-win-situa-tion mellan golfen som idrott och natur-vården, samt utveckla klubben till en multi-funktionell anläggning med ännu mer akti-vitet året om till gagn för alla som rör sig i Nackareservatet.

  Mikael Madenteg är ordförande i Björkhagens Golfklubbs ban- och miljökommitté. Han började spela golf för fem år sedan. Han drivs inte bara av att få bollen i hål, utan lika mycket att få naturvårdsarbetet i mål.

  – Golfen har en viktig roll i att vara en aktiv naturvårdare, verka för biologisk mångfald och fungera som en multifunktionell anläggning där vi kan arbeta tillsammans med olika naturvårdande organisationer, säger Mikael Madenteg och berättar om sin stora dröm:
  – Att få arbeta sida vid sida med Botaniska sällskapet i Stockholm och inventera samt utveckla flora och fauna på och kring banan.

  Han har kallat till ett medlemsmöte mitt i juni för att sprida kunskap om golfanläggningens roll i det ekologiska systemet. 20 personer närvarar, lyssnar intresserat och ställer frågor.
  Initiativet behövs för Björkhagens Golfklubb har historien emot sig. Klubbens planer på att bygga ut från 9 till 18 hål i slutet av 90-talet orsakade ett ramaskri i närområdet med protestlistor i den lokala mataffären som följd. Det var också en tid när politiker i Stockholms stadshus ville återta marken för att »panassen inte ska ha den« (banan ligger i Nacka kommun men arrendet hanteras av Stockholms stad).

  Mycket har hänt sedan dess, inte minst i golfbanornas naturvårdsarbete. Dessutom har kunskapen höjts om nyttan med golfen – inte minst vad gäller som en plats för biologisk mångfald. Tonläget har också sänkts hos politiker och tjänstemän.
  Mikael Madenteg vill sköta ruffen som bonden skötte sin slåtteräng: gå med lie och slå det täta och näringsrika gräset som sedan tas bort.
  – Då tar vi samtidigt bort näringen ur jorden. Det gör att blommor som Evert Taube sjöng om får ökat livsutrymme. Det gillar både miljörörelsen och golfarna som får en öppnare och spelvänligare ruff.

  Ett annat exempel är att ringbarka träden. Träden transporterar vatten och näring genom stammen upp till kronan där den med solens hjälp skapar näring som sedan transporteras till rotsystemet genom barken. Genom ringbarkning hindras roten från att få näring och så småningom dör trädet.
  – Stående, döda träd behöver inte fällas och blir hemvist för fladdermöss, spillkråkor, skalbaggar och hackspettar. I en död asp kan upp till ett tusen femhundra arter leva, och i en död ek ännu fler. Behöver vi fälla träd kan dessa ligga och bli död ved, och ändå göra nytta. Brist på död ved är en av de främsta orsakerna till att antalet insekter minskar, vilket i sin tur påverkar antalet blommor på grund av minskad pollinering.

  Förutom ett samarbete med naturvårdsorganisationerna i allmänhet och Botaniska sällskapet i Stockholm i synnerhet är Mikael Madentegs stora dröm och långsiktiga mål att göra Björkhagens Golfklubb till en anläggning där det är liv och rörelse året om – samt få in 200 nya, fullbetalande medlemmar. Då kan klubben anställa en banarbetare till och sköta banan ännu bättre till gagn för flora, fauna, medlemmar, gäster och besökare i Nackareservatet.

  Så ökar du den biologiska mångfalden

  1. Sköt ruff och skogsbryn som bonden skötte ängs- och hagmarker (ger en öppnare ruff).

  2. Ringbarka istället för att avverka. Det ger livsutrymme för många hotade livsformer.

  3. Om ni väljer att avverka, lägg veden i solbe-lysta lägen. Borra gärna hål i veden för att underlätta för etablering av t ex solitärbin.

  4. Anpassa skötsel av dammar till livet i dem. Rensa eller gräv bara en tredjedel av dammen per år. Skapa flacka stränder på solsidan.

  5. Lägg löv och hö från slåtter i sydvända komposter tillsammans med lite ris. Då får många arter boplats under vintern.

  6. Plantera häckar och bärträd till fromma för fågel.

  7. Bygg gärdeskog som outmarkering. Det är vackert, omfamnande och bra för hotade vedlevande mossor och lava.

  Text: Thomas Björn

 3. Så blir din golfklubb multifunktionell
 4. Golfnyttan

  Så blir din golfklubb multifunktionell

  Golfen kan bidra till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål utifrån begreppet multifunktionella anläggningar. Så här kan din golfklubb bli mer multifunktionell, locka nya medlemmar och samtidigt bidra till en bättre värld – med hjälp av Golfnyttans checklista.

  Grunden i arbetet med multifunktio-nella golfanläggningar är en studie som genomförts av Anders Esselin på företaget Man & Nature, på uppdrag av de nordiska golfförbunden inom ramen för Scandinavian Turfgrass and Enviroment Research Foundation (Sterf). Studien har genomförts på tre nordiska golfklubbar – Asserbo Golfklubb i Danmark, Larviks Golfklubb i Norge och Linköpings Golfklubb i Sverige – och fokuserar på att visa upp golfklubbens många möjliga funktioner och nyttor i ett landskapsper-spektiv: sociala, ekologiska och ekonomiska.

  Studien visar bland annat att golfklubbar som sköts ansvarsfullt och korrekt bidrar till flera av de 17 mål som FN satt upp för en hållbar värld, exempelvis:
  Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
  Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  Mål 15: Ekosystem och ekologisk mångfald.

  Golfklubbar som dessutom har multifunktionella ambitioner och engagerar sig i samarbeten med andra grupper i det lokala landskapet, kan bidra till ytterligare mål, inte minst Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

  Den svenska pilotklubben Linköpings Golfklubb är ett exempel på detta. I workshopen under studien deltog 20 personer. 18 av dem kom från andra organisationer i samhället, bland annat kommunen, näringslivet, handikapporganisationer, Naturskyddsföreningen och olika idrottsföreningar.
  – Studien tittar på golfanläggningar utifrån ett landskapsperspektiv där de är en del av ett större pussel. Dessa pusselbitar, det vill säga golfanläggningar, bidrar redan i dag med många samhällsnyttor och de har stor potential att bidra ännu mer. Den sociala delen, det vill säga att använda golfen som ett medel för att få folk att må bra i form av hälsa, välbefinnande och sociala kontakter, har stor potential. Den delen går att utveckla med exempelvis golf för funktionsnedsatta och nyanlända. Även golfanläggningarnas bidrag till ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan med enkla medel utvecklas, förklarar Anders Esselin som betonar att alla inte behöver, eller ens kan, göra allt.
  – Det handlar om att hitta sin profil och utveckla den. Jag hoppas att golfklubbarna ser det här som en stor chans att ytterligare öka sitt bidrag till de globala hållbarhets-målen och därmed bidra ännu mer till samhället än vad de redan gör i dag, säger Anders Esselin.

  Checklista – så gör du klubben multifunktionell

  • Öppna upp spår för allmänheten för promenad, ridning och längdskidåkning.

  • Skapa en välkomnande atmosfär, exempelvis informativa skyltar som välkomnar snarare än varnar.

  • Bjud in elever från närliggande skolor att prova på golf, gärna gratis.

  • Erbjud kurser, boende och till och med jobb för nyanlända.

  • Utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

  • Utveckla anläggningen för annat än golf, exempelvis musikfestival.

  • Utveckla partnerskap och samarbeten med företag och organisationer i närområdet. 

  • Arbeta med jämställdhet, Vision 50/50. 

  • Arbeta med GEO-certifiering (Golf Environment Organisation).

  Läs mer om multifunktionella golfanläggningar och handboken som tagits fram, på sterf.org

 5. 17 mål för en bättre värld
 6. Golfnyttan

  17 mål för en bättre värld

  Nu tar golfen sats framåt med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen. Men vad är det för något – och varför har de tagits fram? Golfnyttan reder ut begreppen.

  Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog värl-dens stats- och regerings-chefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 och fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

  FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 ska hjälpa till att:

  • Utrota hunger och fattig-dom i världen.

  • Förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla.

  • Uppnå jämställdhet och egenmakt för alla flickor och kvinnor.

  • Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

  De globala målen hänger samman och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  Golfnyttan presenterar här de 17 målen och deras rubriker:

  1. Ingen fattigdom
  2. Ingen hunger
  3. God hälsa och välbefinnande
  4. God utbildning för alla
  5. Jämställdhet – Vision 50/50, ett jämställdhetsarbete för fler flickor och kvinnor i styrelser och på banan.
  6. Rent vatten och sanitet för alla
  7. Hållbar energi för alla
  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  10. Minskad ojämlikhet
  11. Hållbara städer och samhällen – Gröna ytor och kilar där alla kan utöva golf för träning och spel som också skapar hållbara samhällen.
  12. Hållbar konsumtion och produktion
  13. Bekämpa klimatförändringarna
  14. Hav och marina resurser
  15. Ekosystem och biologisk mångfald – Aktiv miljövård utifrån FoU av de nordiska golfförbundens förskningsstiftelse, Sterf.
  16. Fredliga och inkluderande samhällen
  17. Genomförande och globalt partnerskap

  Text: Thomas Björn