STERF - Nya forskningsprojekt med fokus på utveckling

Under 2020 startar STERF, i samarbete med viktiga aktörer i branschen, sex olika projekt inom hållbar utveckling. Projekten kommer att leverera ny kunskap, råd och rekommendationer, färdiga att användas i den praktiska banskötseln. Allt i dialog med myndigheter och med ett trovärdigt miljöarbete i fokus.

I dag syns tydliga effekter av klimatförändringar, strikta restriktioner för användning av kemikalier, gödsel, energi och vatten. Samtidigt ser vi en accelererande förlust av – och ökat behov av – gröna miljöer och biologisk mångfald i det urbana landskapet. Detta signalerar stort behov av forskning, ny kunskap och förändrade attityder för att skapa en hållbar framtid.

Fyra framtids- och utvecklingsprogram

För att möta golfens nordiska och globala utmaningar samt öka golfens samhällsnytta har STERF tillsammans med golfsektorn, nordiska myndigheter och forskare beslutat att satsa på fyra viktiga internationella framtids- och utvecklingsprogram: (1) Integrerat växtskydd (IPM), (2) Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster, (3) Hållbart nyttjande av vatten, (4) Strategier för god övervintring.

2020 års hållbarhetsprojekt

Inom ramen för de fyra framtids- och utvecklingsprogrammen beslutade STERF under 2019 att finansiera sex nya projekt, som startar under 2020. Samtliga projekt sker i samarbete med och delfinansieras av viktiga aktörer i branschen.

1.       ROBO-GOLF

Bättre gräskvalitet, minskad gödsling och minskad användning av fossil energi med hjälp av robotgräsklippare (samarbete med Husqvarna).

ROBO-Golf. Headgreenkeeper Lasse Nielsen på Grenå GK som är en av klubbarna som deltar i projektet. 
Foto: Karin Juul Hesselsö.

2.       IPM-GOLF

Integrerat växtskydd för att kontrollera grässjukdomar och insekter på europeiska golfbanor (samarbete med the R&A).

IPM-GOLF. UV-strålning mot grässjukdomar testas på Köpenhamns GK.
Foto: Wolfgang Prämässing.

3.       ICE-BREAKER

Strategier för att minska skador och ekonomiska konsekvenser orsakade av ett instabilt klimat och is (samarbete med Norges Forskningsråd).

ICE-BREAKER. Vintertäckning på Holtsmark GK Som är en av klubbarna som deltar i projektet.
Foto: Mads Thers.

4.       SCANGREEN

Grässorter anpassade till nordiskt klimat och en hållbar skötsel (samarbete med ledande gräsförädlingsföretag).

SCANGREEN. Nibios försöksfält på Landvik den 9 mars 2020.
Foto:Pia Heltoft.

5.       BIRD(IE)S

Ökade naturvärden på golfbanan för att gynna biologisk mångfald och fågellivet (Samarbete med Dansk Ornitologisk Förening).

BIRD(IE)S. Ett rikt fågelliv på Hörsholms GK norr om Köpenhamn.
Foto: Thomas Vikström.

6.       CARBON-PAR

Uppskattning av golfbanans koldioxidbalans – utsläpp och inlagring på fairway och i ruffar.

CARBON-PAR. Sigló GK på norra Island är en av försöksklubbarna i projektet.
Foto: Edwin Roald.

Resultat och ny kunskap från samtliga projekt kommer kontinuerligt att presenteras i artiklar och video. Du kan alltid hitta aktuell information om nya och pågående projekt samt andra STERF-aktiviteter på sterf.org

Agenda 2030 sätter ramarna för STERF:s forskning

Ramverket för forskningen och aktiviteterna är åtta av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. STERF har samlat dessa hållbarhetsmål i sex kategorier som kan relateras till golfens vardagsutmaningar:

1. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald (mål 14 och 15)
2. Hållbar användning av naturresurser och kemikalier (mål 6, 11, 12 och 15)
3. Anpassning till och bekämpning av klimatförändringar (mål 13)
4. Hållbara städer och samhällen (mål 11)
5. Hälsa och välbefinnande (mål 3)
6. Lokalt och globalt gränsöverskridande samarbete (mål 17)

Norden ledande inom forskning i golfsektorn

När STERF bildades för nästan 20 år sedan var efterfrågan på nordisk relevant forskning och forskningsresultat begränsad inom golfsektorn. Många aktörer använde i stället råd och rekommendationer som var baserad på resultat av gräsforskning i främst Nordamerika.

Nu inser vi hur viktig de nordiska golfklubbarnas framsynta investering i forskning och utveckling är för en hållbar framtid. I dag ligger vi steget före och äger frågan i många viktiga sammanhang. Vi kan vara med och styra beslut och förändringar som påverkar golfen och golfen ses i många sammanhang som en förebild i arbetet med en hållbar utveckling.