På golfbanan talar bilderna sitt tydliga språk

Arbete på golfbanor innebär ett ofta oskyddat arbete med många säkerhetsrisker. Bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan”, den femte och avslutande boken i Prevents serie med bilderböcker för den gröna sektorn, är ett bra verktyg för klubben ska minska risken för olyckor.

I Sverige arbetar idag cirka 2 500 personer på olika sätt med skötsel av golfbanor. Siffran rymmer såväl helårsanställda som säsongsanställda. Det handlar alltså inte om landets största yrkeskår, men det är en yrkeskår som har ett mer riskfyllt arbete än de flesta kanske är medvetna om. Många som arbetar är dessutom säsongsanställda eller ibland volontärer, utan särskild erfarenhet eller kunskaper om säkerhet. Det gör det viktigt med en tydlig introduktion till arbetet.

Många risker

Två illustrationer av banarbetere på gräsklippare, från boken Jobba säkert på golfbanan

Utöver risken att få golfbollar på sig så innebär jobbet allt från att hantera verktyg, maskiner, fordon och ibland kemikalier till att utsättas för bland annat tunga och otympliga lyft, buller, vibrationer och arbete på ojämna och hala underlag. Dessutom finns alltid risk för solskador och värmeslag. Det gäller att veta hur man bäst beter sig för att undvika allt från skallskador till muskel- och ledbesvär.

– Ungefär hälften av våra banarbetare är idag rekryterade från utlandet, och just nu har vi nog åtminstone sju nationaliteter på plats. Det är inte ovanligt att man ser helt annorlunda på säkerhet utomlands. Tanken på att använda hjälm finns ofta inte alls, inte heller kunskap om regler kring till exempel lyft, säger Stefan Andorff, klubbdirektör på Drottningholms golfklubb.

Solskydd på Drottningholm

På Drottningholm står man redo med solskyddsfaktorn när alla ska ut på morgonen. Men även hos en arbetsgivare som ständigt arbetar för att förebygga och förutse risker som kan uppstå, finns en ständig olycksrisk närvarande. Exempelvis när personal måste köra stora och tunga gräsklippare med blanka däck på halt gräs och sluttande underlag – då kan det vara lätt att glida i sidled och helt förlora kontrollen över en maskin.

– Att säkerheten fungerar ligger på vårt ansvar som arbetsgivare, så det ställer naturligtvis stora krav på vår introduktion. Bilderboken hjälper vår förman att tydliggöra det han förklarar, samtidigt som den gör det lättare för den anställda att ta till sig informationen. När språket står i vägen, som det ofta kan göra hos oss, hjälper bilderna till att tydligt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras, säger Stefan Andorff.

Bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan” är kostnadsfri och kan beställas eller laddas ner här.

Fler nyheter

 1. Nominera till Golfens miljöpris
 2. Banskötsel 2018

  Nominera till Golfens miljöpris

  Var med och påverka valet av 2018 års miljöanläggning genom att nominera en anläggning som gör ett bra miljöarbete.

  Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på olika nivåer inom Golfsverige. Det är syftet med Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundets Natur & Miljöpris.

  Det ska motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGA:s och SGF:s miljövision och erbjuda sina kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra.

  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen. Dessutom uppmärksammas anläggningen i Golfsverige då man framstår som ett "gott miljöexempel" genom publicering i olika tidskrifter. 

  Nominerade förslag bedöms bland annat av SGA:s och SGF:s miljöansvariga efter miljöengagemang och kriterier som:
  - God bebyggd miljö och god hälsa
  - Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  - Ingen övergödning och en giftfri miljö
  - Grundvatten av god kvalitet
  - Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  - Energi, avfallshantering, återvinning
  - Design och konstruktion
  - Utbildning och kommunikation
  - Påbörjad miljöcertifiering ex. GEO On Course

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, nominera den till SGA:s kansli. E-post: kansli@sgariks.se.
  För mer information: Robert Martin 070-369 1174, e-post: robert.martin@telia.se eller SGF:s bankonsulent Peter Edman 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

 3. Checklista inför höstens tillsynsprojekt
 4. Banskötsel 2018

  Checklista inför höstens tillsynsprojekt

  Den 11 september inleds det första nationella miljötillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Alla golfanläggningar behöver nu förbereda sig inför klubbesöken.

  (Ladda ner artikeln som PDF eller läs om förberedelserna nedan). 

  Projektet är initierat av Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Besiktningen kommer att utföras av inspektörer från kommunernas miljökontor till och med november 2018. Så här förbereder ni er inför besöken. 

  1. Läs inspektörernas checklista

  Börja med att läsa igenom checklistan och lathunden som samtliga miljöinspektörer kommer att utgå ifrån vid sina besök. Detta för att inte missa regler eller andra åtgärder inom växtskydd, IPM eller andra miljöområden.
  Ladda ner checklistan

  Ladda ner lathunden till checklistan

  2. Läs bankonsulenternas råd

  Gå därefter igenom listan på viktiga förberedelser som SGF:s bankonsulenter har sammanställt. Åtgärda eventuella brister. Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa enkla fel och detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden, anmälan av miljöbrott och miljösanktionsavgifter som normalt ligger på cirka 10 000 kr.

  Tillstånd för användning av växtskyddsmedel

  • Ansök om tillstånd för alla växtskyddsmedel som kan vara aktuella att använda. Vilka som sedan används under året redovisas i sprutjournal eller årsrapport till kommunen.

  • Använder ni klass 3-preparat (t ex ogräsättika och ”Ecoplug”) ska de vara med i er ansökan och hanteras som övriga växtskyddsmedel.

  Dokumentation

  • Fyll i sprutjournalen korrekt. Tänk på att ni ska kunna visa hur ni tar fram vindhastighet, vindriktning, temperatur med mera om det är aktuellt.

  • Använd hjälpredan för att ta fram skyddsavstånd – fasta och anpassade.

  • Skylta på anläggningen i samband med kemisk bekämpning.

  Sprutförrådet

  • Förvara endast godkända preparat.

  • Låst, tätt golv och aktuella säkerhetsdatablad. 

  Sprututrustning

  • Använd funktionstestad spruta.

  • Även om ni har godkänt testprotokoll och märke på sprutan måste ni ha skickat in protokollet och fått ett beslut på godkännandet från Jordbruksverket, annars finns risk för miljösanktionsavgift.

  Integrerat växtskydd (IPM)

  Det är många frågor i IPM-avsnittet i tillsynsprojektets checklista. Försök beskriva hur ni jobbar och vilka skötselåtgärder ni gör för att ”stärka gräset”. Motivera och förklara vad ni gör i respektive del av IPM:

  • Förebyggande: Åtgärder som ni gör för att få "starkt gräs".

  • Bevakning: Hur jobbar ni för att bevaka och så tidigt som möjligt upptäcka problem.

  • Behovsanpassning: Beskriv hur ni bestämmer skadegörare och hur ni kommer fram till rätt tid och rätt metod.

  • Uppföljning: Beskriv hur ni följer upp bekämpningsåtgärder, till exempel dokumentation, referensruta och prover.

  Tänk på att i princip allt ni gör är IPM, som att undvika skugga, bevakning av gräsets status under vintertid, alla skötselåtgärder, koll på bevattningen med fuktmätare med mera. Läs mer hos STERF.

  Mer information

  Projektet inleddes i augusti 2018 med uppstartsdagar för miljöinspektörerna. Närmare 100 inspektörer var med på träffarna, som hölls på Viksjö GK och Lerjedalens GK. Klubbesöken genomförs under september–november 2018 varefter resultaten rapporteras in av inspektörerna.

  Från december börjar myndigheterna utvärdera, samt vid behov uppdatera, vägledningsmaterialet utifrån synpunkter som kommit in. I mars 2019 räknar Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket med att sammanställa resultaten i en rapport. Mer detaljer om projektet finns hos Naturvårdsverket.

  Mer information om golfanläggningens miljöarbete inklusive mallar, checklistor, länkar och tips finns på golf.se/miljo.

  Hör av er till er bankonsulent om ni har frågor eller om något är oklart.

 5. Checklista för återetablering av gräs inför vintern
 6. En fairway med stora skador efter torkan.
  Banskötsel 2018

  Checklista för återetablering av gräs inför vintern

  Sverige har i år haft en vädermässigt tuff sommar med minimalt med regn. Många banor har bara fått cirka 20 millimeter från första dagarna i maj till några veckor in i augusti. Här är sju punkter klubbar behöver göra inför vintern för att kunna rädda nedtorkade ytor.

  Ladda ner checklistan som pdf

  Förutom obetydlig nederbörd har det också varit mycket varmt, blåsigt och soligt under hela sommarperioden. Detta har inneburit extrem avdunstning, upp till 4–6 millimeter per dag under långa perioder.

  Många banor har drabbats av att vattnet har tagit slut i bevattningsdammar, fått bevattningsförbud från sjöar och åar, eller att vattendomar har slutat gälla på grund av uppnådda minimiflöden.

  Bråttom med åtgärder

  Vattenbristen under sommaren har gjort att klubbar successivt tvingas sluta bevattna gräsytor. På många fairways upphörde bevattningen tidigt under sommaren och de har varit torra under lång period. En del tee har också torkat, medan de flesta klarat sina greener med liten marginal. Några anläggningar har dock haft slut på vatten även till greenerna.

  För att kunna rädda en del nedtorkade ytor finns nu några veckor kvar på året med goda förutsättningar för återetablering av gräs. Checklistan nedan ger några förslag på åtgärder som behöver ske innan vintern 2018–2019.

  1. Inventera ytorna. Skapa en bild av skadornas omfattning, inventera och beräkna skadade ytor. Kontrollera gräsets status, men även hur jordprofilen ser ut med avseende på struktur och fukthalt. Bedöm och prioritera hur olika ytor ska behandlas, med till exempel luftning, vätmedelsbehandling, gödsling och stödsådd.

  2. Beställ frö. Om ni inte har frö, beställ snarast då det brukar vara både brist och långa leveranstider. Har ni frö i lager, testa grobarheten (så i en kruka, ställ den i ett fönster och håll fuktigt) för att säkerställa kvaliteten på ert frö.

  3. Renovera eventuellt ytan. Om fairway torkat och spruckit sönder måste ytlagret troligen tas bort och en ny såbädd prepareras. Det kan innebära borttagning av material, fräsning av befintligt material eller tillförsel av nytt  gärna sand med inblandad mull (organiskt material).

  4. Fuktiga nyetableringsytor. De ytor man planerar att återetablera (stödså) måste ha jordkontakt, god fukthalt och gärna möjlighet att bevattna.

  5. Stödså. Gäller ytor som behöver fyllas på, främst fairway, tee och green. Återstoden av augusti samt september är den tid vi har på oss i år för säker stödsådd.

  6. Jordkontakt. Använd en såmetod som ger god jordkontakt samt bra och säker uppkomst (se STERF:s Stödsåddsprojekt).

  7. Dressa. Om möjligt, tillför dressand som skydd för nya frön, för att hålla fukt och skapa ökad jordkontakt.

  Sänder viktiga signaler

  Genom att så fort som möjligt göra ovanstående åtgärder ökar chansen att återetablera gräs och därmed öka chansen att starta upp 2019 med betydligt bättre förutsättningar än de förhållanden som råder just nu. Samtidigt ger vi signaler till medlemmar och gäster att vi som jobbar på banan inte accepterar spelfältens kvalitet just nu.

  Se även den checklista som berör åtgärder för en bättre bana 2019.

  Bilderna nedan visar hur sommarens torka har påverkat svenska golfbanor och vikten av att ha ett fungerande bevattningssystem. Se exempelvis bilden där sprinklersystemet bara har vattnat halva greenen, jämfört med den sista bilden som visar ett gott exempel på greensprinklers.