Hur säkert är det på er golfbana?

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare, om vikten av kunskap, riskinventering, bra introduktionsutbildning och kommunikation med golfarna för att skapa en säker arbetsmiljö för banpersonal.

Arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen – syftet är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Lägger vi till dimensionen att främja en god arbetsmiljö får vi ut ännu mer av det.

Resultatet blir medarbetare som trivs på sin arbetsplats, vilket har positiva effekter i form av prestation och engagemang. Sammantaget leder det till en välmående klubb, uppskattad av både personal och spelare.

För att kunna skapa en säker arbetsmiljö måste man ha koll på vilka risker som finns i verksamheten. Utöver det behövs kunskaper, introduktion i arbetet och underhåll av maskiner och utrustning. För golfklubbar är även kommunikation med golfspelarna en väldigt viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Fyra checkpunkter att börja med

 • Har vi koll på riskerna i verksamheten?

 • Har personalen rätt kunskaper?

 • Har vi en fungerande introduktion för nyanställda?

 • Är våra maskiner säkra?

Få koll på riskerna

För att identifiera vilka risker som finns i verksamheten kan vi utgå från övergripande, mer allmänna riskområden som hantering av maskiner, buller, kemikalier etc.

Därefter behöver ni undersöka om det finns särskilda platser eller arbetsmoment i er verksamhet som kräver särskilda instruktioner eller insatser. Det kan exempelvis vara hål åtta med dålig sikt, eller den branta slänten vid klubbhuset.

I arbetet med att riskbedöma verksamheten ingår också att försöka åtgärda riskerna så långt som möjligt och i bästa fall eliminera dem helt.

Åtgärdstrappan

 1. Kan vi få bort risken helt? Till exempel genom att bygga bort den, byta utrustning,  maskin eller kemikalie, upphöra med arbetsmomentet genom att exempelvis köpa in tjänsten av specialiserat företag.

 2. Kan vi minska risken? Till exempel genom att ändra arbetsmetod, byta till bättre utrustning, maskin eller kemikalie, anpassa tidpunkten för när arbetsmomentet utförs.

 3. Kommer risk finnas kvar? I en del arbetsmoment eller vid hantering av vissa maskiner kommer det alltid finnas vissa risker som inte går att få bort helt. Då är det instruktioner, utbildning och personlig skyddsutrustning som gäller.

Affisch för säker golf, med ett antal rutiner för att spelare och banpersonal ska känna sig trygga på golfbanan.
Hänvisa golfarna till golf.se/sakergolf och skriv gärna ut affischen och sätt upp på klubbens anslagstavlor.

Informera om Säker golf

Att bli träffad av golfbollar är en risk i arbetsmiljön som ofta lyfts. Om risken inte går att eliminera helt, genom att exempelvis ha hytt/bur på maskiner eller genom att anpassa tidpunkten för arbetsmomentet till då spel inte förekommer, så gäller det att förebygga genom kommunikation med spelarna.

Klubben behöver med jämna mellanrum lyfta frågan kring säkert spel med spelarna, förslagsvis genom att både skicka ut information till medlemmarna men även genom att fysiskt synliggöra vikten av frågan på klubben, exempelvis genom anslag i klubbhuset eller på andra lämpliga ställen.

För att skapa en säker spelkultur på klubben gäller det att styrelse och ledning är goda förebilder samt att klubben agera när reglerna inte följs. Att göra medarbetarna kända för medlemmarna är också ett sätt att öka respekten för banpersonalens säkerhet.

Tips: skriv ut och sätt upp affischen om Säker golf

Vilka är då riskerna enligt statistiken

Under åren 2013 till 2017 återfinns 38 registrerade (och godkända) arbetsskador från golfbranschen*. Det är alltså de skador som skett på golfklubbarna och som lett till någon typ av sjukvård eller längre sjukfrånvaro.

Om man analyserar händelserna är det två områden som sticker ut. Det ena är att halka eller ramla omkull, exempelvis vid urstigning ur maskin, på isfläckar eller i hala slänter.

Det andra är skador i samband med hantering av maskiner och utrustning/material, exempelvis skära sig på vassa kanter, klämma fingrar, saker som slår upp i ansiktet samt några vibrationsskador.

*Källa: AFA Försäkrings kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring

Introduktion av ny personal

Introduktionen för nyanställda och säsongsanställda är en viktig del i att förebygga olyckor, men även för att snabbare få in dem i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen.

Använd er gärna av en checklista för att säkerställa att inget glöms bort och följ sedan upp introduktionen efter en tid för att stämma av med den nyanställde hur allting går.

Bilderbok för säkerhet på golfklubbar

Två illustrationer av banarbetere på gräsklippare, från boken Jobba säkert på golfbanan

För att underlätta vid introduktionen av nyanställda, och utifrån att det finns arbetskraft som inte pratar svenska fullt ut på golfbanor, har Gröna arbetsgivare, tillsammans med fackförbundet Kommunal, tagit fram en bilderbok.

Syftet är att kunna förmedla och diskutera kring arbetsmiljö och säkerhetsfrågor med utgångspunkt från en bild.

Bilderboken finns att beställa kostnadsfritt hos Prevent (arbetsmarknadens parters organisation för arbetsmiljö), den finns också i digital form för fri ledladdning. 

Ladda ner bilderboken digitalt

Maskiner och utrustning

Underhåll av maskiner och utrustning är A och O för ett säkert och effektivt arbete. Risker uppstår ofta när saker och ting inte fungerar som de ska, så se till att maskinerna och utrustningen är i gott skick och att skyddsanordningarna fungerar.

Hanteringen av maskinerna samt kör- och arbetsteknik är något som behöver lyftas med jämna mellanrum både ur en säkerhetsaspekt men även utifrån att utrustningen ska hålla bra som möjligt.

Läs mer om fordon och redskap i banskötsel

Utbildning i arbetsmiljö

Se till att alla på golfklubben som har arbetsgivaransvar är utbildade i systematiskt arbetsmiljöarbete och riskhantering. Några tips på utbildningar:

Tips på utbildningar och material

 • Arbetsmiljöutbildning för golfklubbar. SGF och Gröna arbetsgivare anordnar regelbundet heldagsutbildning i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar.  Målgruppen är klubbchefer och banchefer (eller motsvariga), styrelseledamöter och skyddsombud. Vid utbildningen får deltagarna med sig branschanpassat material som kan användas ute på klubb. Läs mer. 

 • Regler, mallar och checklistor. På golf.se finns information, checklistor och mallar som hjälper klubben att täcka in kraven som ställs utifrån gällande regelverk kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Du hittar också SGF:s kontaktpersoner kring arbetsmiljöfrågor. Läs mer

 • Arbetsmiljöhandbok. Gröna arbetsgivare tillhandahåller en arbetsmiljöhandbok för sina medlemmar. Handboken är anpassad för de gröna näringarna och innehåller en beskrivning av systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mallar och checklistor för olika delar inom arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Rådgivare

Gröna arbetsgivare har också åtta arbetsmiljöutvecklare runt om i landet som medlemmar kan anlita för rådgivning ute på klubbarna. I medlemskapet ingår de två första timmarna. Tillgång till kvalificerad rådgivning från arbetsmiljöjuridisk vid mer komplicerade ärenden.  

En telefonjour för arbetsmiljöfrågor finns tillgängligt, som är kostnadsfri för medlemmar. Den är öppen varje vardag mellan 8.00–10.00. 

Främja en god arbetsmiljö

För att främja en god arbetsmiljö behöver det finnas en tydlighet i organisationen, dvs vad det är som gäller på arbetsplatsen och vem är det som gör vad. Tillräcklig kommunikation och information är nödvändig för att alla ska känna sig inkluderade.

Att ha en gemenskap i gruppen med ett tryggt klimat är viktigt för att skapa delaktighet, ansvarskänsla och kreativitet. Andra viktiga parametrar är personlig utveckling och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Kan vi få alla bitarna på plats skapar vi en verksamhet som är attraktiv både för medarbetare, medlemmar och gästande spelare.

Det är ingen tvekan om att ni har bland de vackraste arbetsmiljöer man kan få!

Text: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare

Fler nyheter

 1. Kungsbacka GK får Natur- och Miljöpriset 2020
 2. Banskötsel

  Kungsbacka GK får Natur- och Miljöpriset 2020

  Ett långvarigt miljöarbete med bland annat eldrivna maskiner, återhållsam gödsling, solceller på taket, laddstolpar på parkeringen, sandbäddar för pollinerande bin och 150 uppsatta fågelholkar är några av skälen till priset.

  Närbild på ett inramat diplom som någon håller upp.
  Kungsbacka GK mottog diplom och ett stipendium på 25 000 kronor till ytterligare miljöarbete på anläggningen.

  Natur- och Miljöpriset delas ut årligen av Svenska Golfförbundet (SGF) och Swedish Greenkeepers Association (SGA). Motiveringen av Kungsbacka GK lyder i korta ordalag: ”För ett långvarigt och bra miljöarbete som sträcker sig 15–20 år tillbaka i tiden.”. 

  Priset består av ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Diplomet räcktes över i slutet av mars 2021 av Peter Edman, bankonsulent på SGF, samt Göran Tyrsing, kanslichef på SGA, i samband med inspelningen av ett reportage om hållbarhet till avsnitt sju av golfförbundets webb-TV-satsning Pitch.

  Peter Edman förklarar en del av Kungsbackas framgång i miljöarbetet:

  – Klubben har en aktiv miljökommitté med en bra mix av förtroendevalda, anställda och ideella och miljöarbetet är väl förankrat i styrelsen. Beslutsgången mellan miljökommitté, banchef, kanslichef och styrelse är bra, liksom kommunikationen mellan klubben och lokala myndigheter. Andra klubbar kan lära av Kungsbacka.

  En långsiktig miljöstrategi

  Vy över golfbana mot lågt stående sol. I bakgrunden syns havet.
  Eldriven maskinpark, laddstolpar på parkeringen, 150 uppsatta fågelholkar, sandbäddar för pollinerande bin och återhållsam gödsling är några av de åtgärder som gav Kungsbacka golfklubb utmärkelsen Årets Natur & Miljö-pris.

  Här kommer ett axplock på aktiviteter i klubbens miljöstrategi: Eldriven gräsklippare, vält och bollplockare på drivingrangen, laddstolpar på parkeringen, solceller på taket, 150 uppsatta fågelholkar på banan, hackspettar och gröngölingar som flyttats inom området för att få ökad livskvalitet, bikupor, sandbäddar för pollinerande bin och återhållsam gödsling.

  Det sistnämnda är baserat på de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse STERF:s råd och rekommendationer. Tack vare dessa har klubben lyckats minimera användning av kemiska växtskyddsmedel och gödselmedel.

  En miljöingenjör som klubbchef 

  En medelåldrers man i blå tröja står lutad mot räcket på en upphöjd veranda. I bakgrunden syns en golfbana med en vattendamm.
  Håkan Emqvist, klubbchef på miljöprisade Kungsbacka GK, har en bakgrund som vatten- och miljöingenjör.

  Håkan Emqvist är klubbchef sedan sommaren 2020, med en bakgrund som vatten- och miljöingenjör – en något annorlunda bakgrund jämfört med många andra chefer på golfklubbar i Sverige. Den rekryteringen säger också en del om hur styrelsen och miljökommittén på Kungsbacka golfklubb tänker ”utanför boxen”.

  – Vi märker att den yngre generationen tycker att hållbarhetsfrågor är betydligt viktigare. Vi har en hel hållbarhetsrörelse som leds av Greta Thunberg där hållbarhetsfrågan är helt central. Man vill se en samhällsutveckling där hållbart tänk står i fokus – och där spelar golfbanor en väldigt viktig roll, säger Håkan Emqvist till Pitch och fortsätter:

  – Vi tror att det är viktigt för framtida medlemsrekrytering, för att hålla oss relevanta och intressanta för de gäster som kommer och besöker oss, för partners och sponsorer som vill att de partners som de arbetar med tänker på miljön. Det är alltså inte bara yttre krav som gör att vi väljer att gå den här vägen.

  Kommunalrådet lovordar klubben

  Fredrik Hansson, kommunalråd (C) i Kungsbacka kommun som arrenderar ut en stor del av marken till golfklubben, lovordar klubbens natur- och miljöarbete.

  – Kungsbacka golfklubb driver ett långsiktigt miljöarbete som går många år tillbaka. Det är något vi från kommunens sida sätter stort värde på att, att man är aktiv, självständig och tar ansvar för sitt miljöarbete på ett så bra sätt.

  Enligt kommunalråd Hansson stärker det klubbens position som idrottsförening.

  – Jag ser Kungsbacka golfklubb som en stor förebild för andra föreningar – att vara ett gott exempel, säger han till golfförbundets TV-satsning Pitch. 

  Text: Thomas Björn, Idrottens Kraft

  Se Pitch om Kungsbacka GK

  Se reportaget om Kungsbacka Golfklubb från Pitchavsnittet om hållbarhet nedan. Klicka på playknappen för att komma direkt till reportaget, som startar 21 minuter och 20 sekunder in i programmet. 

  Om Natur- och miljöpriset

  Natur- och miljöpriset är Golfsveriges största miljöutmärkelse och delas ut årligen av Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF). Syftet är att motivera Sveriges golfklubbar att omsätta golfens miljövision i praktiken och erbjuda medlemmar, gäster och anställda en hållbar anläggning som blir en förebild för andra. 

  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Nominerade förslag bedöms av SGA och SGF efter miljöengagemang och kriterier som:

  ✓ God bebyggd miljö och god hälsa
  ✓ Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  ✓ Ingen övergödning och en giftfri miljö
  ✓ Grundvatten av god kvalitet
  ✓ Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  ✓ Energi, avfallshantering, återvinning
  ✓ Design och konstruktion
  ✓ Utbildning och kommunikation

  Läs mer

 3. Godkända växtskyddsmedel mars
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel mars

  Herbiciden Overtake och fungiciden Ascernity är nya på den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel. Dessutom är Mycostop tillbaka – nu godkänt till och med april 2022.

  Det är två nya produkter och en hel del övriga förändringar i listan över godkända växtskyddsmedel denna gång, så se till att ladda ner en ny PDF att sätta upp i verkstad och kontor. Gå också igenom kemförrådet och dubbelkolla att allt ni har lagrat där följer Kemikalieinspektionens regler.

  Några av uppdateringarna

  Overtake – ny herbicid godkänd till och med 2025-12-31. Mer information kommer under våren

  Ascernity – ny fungicid godkänd till och med 2022-12-31. Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på green och tee.

  Roundup Ultra – förlängt godkännande till 2021-03-31 (tidigare godkännande upphörde 2019-12-31)

  Medallion – förlängt godkännande till 2022-10-31 (tidigare 2020-10-31)

  Mycostop – tillbaka på listan, nu godkänt till 2022-04-30

  Prestop – godkännande förlängt till 2021-09-30 (tidigare 2020-07-31)

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  OBS! Se till att er ansökan blir komplett

  För er som håller på med ansökan om att använda växtskydd på golfbanan är det viktigt att ni får med alla produkter ni eventuellt önskar använda under året – inklusive de nya Ascernity och Overtake om ni ser behov av dem.

  En komplettering av ansökan i efterhand är både krångligt och fördyrar ett eventuell tillstånd.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Webbinar: Analys och statistik för dig som jobbar med golfbanan
 6. Banskötsel

  Webbinar: Analys och statistik för dig som jobbar med golfbanan

  Få en introduktion i det nya analysverktyget i Players 1st och hur du kan använda det i planeringen av arbetet på banan.

  Analys & statistik är en helt ny funktion i Players 1st, som på ett överskådligt och effektivt sätt presenterar klubbens medlemsstruktur och medlemmarnas spelmönster, baserat på medlems- och bokningsdata i Golfens IT-system (GIT). Du som jobbar på golfbanan kan bland annat använda dig av statistiken för att planera arbetet på banan.

  Nyfiken? Välkommen på utbildning!

  Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium för att lära dig mer om verktyget. Det tar cirka 50 minuter och riktar sig till dig som är anställd eller ideellt engagerad i golfbaneskötseln på anläggningen.

  Målet är att du ska få ökad kunskap kring verktygets möjligheter och en förståelse för analysresultaten. Utbildare är Per Lindroth och Sandra Tancred Fulke, klubbrådgivare på Svenska Golfförbundet.

  Datum och anmälan 

  Webbinariet arrangeras vid två olika tillfällen, 15 mars klockan 10.00 och 17 mars klockan 13.00. Anmäl dig till det pass som passar dig bäst, senast fredag 12 mars.

  Anmäl dig här ➤


  Utbildningen sker online via programmet Microsoft Teams. Du behöver inte ha någon särskild mjukvara installerad på din dator. På utbildningsdagen kommer du att få ett mejl med instruktioner samt länk till webbinariet.