Här kan du som arbetar som banchef, greenkeeper eller beslutsfattare på en golfklubb läsa nyheter, råd och rön inom banskötselområdet.

Vill du ha bankonsulenternas nyhetsbrev om banskötsel (skickas kvartalsvis), mejla susanne.persson@golf.se

Senaste nytt inom banskötsel

 1. Krönika: Golfen – en del av svenskt friluftsliv
 2. Ekologisk hållbarhet

  Krönika: Golfen – en del av svenskt friluftsliv

  Tävling, social gemenskap, umgänge över generationsgränserna, en chans att komma in i ett sammanhang – och en fin naturupplevelse. Golfen är olika saker för olika människor. För mig är golfen till stor del det sistnämnda – en del av ett aktivt svenskt friluftsliv

  En 18-hålsbana består av cirka 60 hektar mark. Cirka hälften, 30 hektar, är spelyta. Resten är skog, skogsbryn, vattendrag och ängar. En utmärkt plats för annat än ”bara” golf: Utomhusklassrum för elever i grundskola och gymnasium för ökad inlärning, ökad rörelse, kontakt med naturen samt chans att prova på golf, ridvägar för hästintresserade, en plats för att studera biologisk mångfald, vår bästa svampställen, orientering, cykling, promenad… Och allt omfattas av allemansrätten.

  Svenska Golfförbundet och organisationen Svenskt Friluftsliv närmar sig varandra. Det är fullt naturligt i min värld med tanke på ovanstående – och med tanke på organisationens beskrivning av vad friluftsliv är för någonting:

  ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Lite mer konkret innebär detta någon form av naturkontakt och de upplevelser som vi får när vi vistas i naturen, oavsett vad vi gör. Med natur menar vi såväl den otillgängliga naturen som i det stadsnära gröna, exempelvis parker. Och så klart allt däremellan."

  Golfen är redan i dag involverad i utvecklingen av friluftslivet via både Svenska Golfförbundet och STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. Bland annat var vi aktiva i Friluftslivets år 2021, och nu medverkar vi för fjärde året i rad i forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors med syfte att skapa mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. I min lärandegrupp fokuserar vi på hållbar användning av mark och vatten i det tätortsnära landskapet, där golfbanan spelar en viktig roll.

  Naturvårdsverket genomför årligen en tankesmedja, en tvådagarskonferens, för ökat genomslag av friluftsfrågorna – nu senast i början av november där jag hade nöjet att medverka i en av presentationerna och lyfta golfen betydelse ur ett friluftsperspektiv.

  Samarbetet mellan golfen och friluftslivets organisationer är gynnsamt för alla parter. Drygt en halv miljon golfare kan hjälpa till att öka intresset för friluftsliv bland vänner och bekanta genom sitt eget golfspelande och naturintresse – och golfen gynnas tack vare bland annat ökade och bättre relationer med myndigheter, kommuner, politiker och allmänhet.

  Det finns allt att vinna på att göra golfen ännu mer relevant och intressant för fler i lokalsamhället genom tydligare koppling till naturupplevelse, rekreation och friluftsliv samt ökat fokus på allemansrätten.

  Skribent

  Porträttbild på Maria Strandberg.
 3. Erbjudande om jordprofilsanalys
 4. Banskötsel

  Erbjudande om jordprofilsanalys

  Hur vet du hur mycket sand, luft och näringsämnen gräset behöver för att må så bra som möjligt? Det kan en jordprofilsbedömning ge svar på. Ta hjälp av din bankonsulent för att ta prover av er profil och skicka dem på analys till ett oberoende labb i USA.

  En jordprofilsbedömning med fysikalisk och kemisk analys passar alla klubbar som är intresserade av att lära sig mer om sin profil.

  Genom ökad kunskap kan du som banchef fatta välgrundade beslut som främjar hälsosam grästillväxt och optimerar spelbarheten på era greener, både kortsiktigt och långsiktigt.

  Till vänster ett jordprov med thatch i olika nivåer markerat med en linjal. Till höger en man som sitter med ett jordprov samt ett antal olika verktyg.
  Din bankonsulent kan hjälpa till ta prover av er jordprofil och skicka dem på analys till ett oberoende laboratorium i USA.

  Nu ger SGF dig som banchef möjlighet att beställa en jordprofilsanalys via ett oberoende laboratorium i USA, med efterföljande rådgivning från din bankonsulent.

  Kostnaden för analysen är inte mer än det labbet fakturerar, plus transport och utlägg. Bankonsulenten hjälper till med provtagning och kontakter med labbet.

  Fysikaliska och kemiska analyser

  I en jordprofilsbedömning görs ett antal analyser på olika nivåer i profilen: 0–2,5 cm, 2,5–5 cm, 5–10 cm samt vid behov 10–15 cm.

  Rapportsida med massor av text och kurvor, samt bild på en jordprofil i olika nivåer.
  Exempel: rapport fysikalisk analys.

  De fysikaliska analyserna ger kunskap som hjälper dig att optimera golfgreenens markstruktur för att skapa idealiska förhållanden för spel och välmående plantor.

  Regelbundna kemiska analyser ger möjlighet att skräddarsy gödselprogram och markförbättringsåtgärder för att optimera tillväxtförhållandena på golfgreenen.

  Resultaten och rekommendationerna baseras på oberoende forskning. Det gör att du kan känna dig trygg i vad du ska tillföra marken och gräset, och i vilka mängder.

  Då kan du säkerställa att det blir precis det som behövs – varken mer eller mindre. Det leder till hållbara spelytor, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Detta ingår i den fysikaliska analysen

  Den fysikaliska analysen av golfgreenen omfattar flera viktiga aspekter som påverkar markens struktur och därmed spelkvaliteten:

  ✓ Partikelstorlek
  ✓ Partikelklassificering
  ✓ Organiskt material
  ✓ Densitet
  ✓ Porositet
  ✓ Vattenhållande förmåga
  ✓ Perkolation

  Laboratoriet utvärderar jordens struktur, textur och densitet genom att bedöma andelen sand, organiskt material, silt och lerpartiklar i marken.

  En homogen textur och struktur är viktigt för vattenrörelsen genom växtbädden och avgörande för dränering och vattenhållande förmåga. Det är viktigt att balansera detta för att undvika höga fukthalter och säkerställa att rötterna får tillräckligt med vatten och syre.

  Jordkompaktion och optimal porositet är också viktigt för rottillväxten, då luftcirkulation och vattenrörelse påverkas mycket av dessa parametrar.

  Den organiska mängden har stor påverkan på spelbarheten och plantans välbefinnande. Genom att mäta den går det att säkerställa rätt nivåer som ger starkare plantor och en bättre spelupplevelse.

  I analysen ingår rekommendationer på åtgärder, som luftning och dressning.

  Detta ingår i den kemiska analysen

  Den kemiska analysen fokuserar på jordens pH-nivåer och näringsinnehåll:

  ✓ pH-värde
  ✓ Näringsämnesvärden
  ✓ Katjonbyteskapacitet (CEC)
  ✓ Kväve-release
  ✓ Salthalt
  ✓ Basmättnadsgrad

  Att förstå den kemiska sammansättningen möjliggör justeringar av pH för att optimera näringsupptaget och främja hälsosam grästillväxt.

  Baserat på resultaten av den kemiska analysen kan du fatta beslut om näringshantering och den kemiska miljön som finns i profilen.

  Detta inkluderar noggrant avvägda gödselmedelsapplikationer för att upprätthålla en balanserad och näringsrik miljö för gräset.

  En balanserad tillförsel av näringsämnen är nödvändig för att undvika näringsbrister eller överskott. I analysen kan du få rekommendationer av vilka näringsämnen växtprofilen behöver.

  Så här går det till rent praktiskt

  I jordprofilsbedömningen ingår analys av upp till tre av klubbens greener. Det är din bankonsulent som hanterar det praktiska. Så här går det till:

  1. Bankonsulenten tar fem hålkoppar på varje green och delar upp dem i de olika nivåerna.

  2. Bankonsulenten tar även andra prover gällande växtplats, förutsättningar och spelbarhet.

  3. Proverna skickas till Brookside Labs i USA (läs mer på blinc.com).

  4. Efter cirka två månader kommer resultatet tillbaka, med analyssvar och rekommendationer baserade på obereonde forskning.

  5. Bankonsulenten går igenom det samlade resultatet med klubbens banchef.

  6. Tillsammans konstaterar vi ett nuläge och bestämmer ett önskat läge utifrån rådande förutsättningar. Vi diskuterar också strategier och planer för att nå det önskade läget. 

  7. Vidare uppföljning sker efter överenskommelse med dig som banchef.

  Följ upp resultatet med ny analys

  Genom att systematiskt genomföra fysikaliska och kemiska analyser kan du följa upp resultatet av underhållsinsatserna och få kunskap om hur de påverkar profilen och spelbarheten.

  Det möjliggör en komplett underhållsstrategi och därmed långsiktig hållbarhet och en kvalitativ spelupplevelse.

  Nyfiken? Kontakta din bankonsulent!

  Kontakta din bankonsultent för att ta reda på mer och anmäla intresse för att göra en jordprofilsbedömning av din golfbana.

  Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Skribent

  Kontaktkort Erik Dahl
 5. Godkända växtskyddsmedel december
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel december

  Fyra växtskyddsmedel har fått förlängt produktgodkännande. Läs om vilka det gäller och ladda ner nya listan över godkända växtskyddsmedel.

  Kemikalieinspektionen har förlängt produktgodkännandet för ett totalbekämpningsmedel, två fungicider och ett biologiskt växtskyddsmedel:

  ✓ Roundup Ultra (5773) är godkänt till 2024-12-15

  ✓ Medallion TL (5075) är godkänt till 2026-06-15

  ✓ Instrata Elite (5466) är godkänt till 2024-12-31

  ✓ Mycostop (4295) är godkänt till 2024-09-30

  Tänk också på att:

  – Nuvarande godkännande för tillväxtregleraren Attraxor (5549) går ut den 31 december 2023. Vi återkommer i början av 2024 med besked om det förlängs eller ej.

  – 31 januari 2024 är deadline för att använda, lagra och bortskaffa den gamla versionen av Exteris StressGard (5461).

  Uppdaterad lista

  Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel och gör en inventering av ert kemförråd inför 2024.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

 7. Välbesökt slutseminarium om ICE-BREAKER
 8. Banskötsel

  Välbesökt slutseminarium om ICE-BREAKER

  Spännande paneldiskussioner, tankar om klimatförändringar och intressanta forskningsresultat om vinteröverlevnad. Det bjöds de 80 deltagarna på under STERF:s heldagsseminarium i Oslo i november. Nu kan du ta del av kunskapen!

  Frostig golfbana. Ett antal personer lägger på en stor vit plastduk över en green.
  Resultat av vintertäckning på Skandinaviska golfbanor är ett av delprojekten inom STERF:s forskningprojekt ICE-BREAKER.

  ICE-BREAKER är ett av STERF:s största forskningsprojekt någonsin.

  Forskare, agronomer och praktiker från flera olika länder har under de tre senaste åren tittat på vad som händer med gräs både under vintern och vid vårstarten.

  Sex delprojekt ska förebygga vinterskador

  Målet med ICE-BREAKER är att hitta metoder för att minska mängden vinterskador på golfbanor i Norden.

  Forskningen har genomförts i sex olika delprojekt under 2020–2023:

  Delprojekt 1: Gräsarters och -sorters förmåga att stå emot syrebrist och uppbyggnad av koldioxid och andra skadliga gaser under långvarigt istäcke.

  Delprojekt 2: Golfgreeners syrenivå och temperatur vid täckning med plastduk, is eller snö.

  Delprojekt 3: Resultat av vintertäckning av golfgreener med tät plast.

  Delprojekt 4: Gräsets påverkan av olika förhållanden vid den svåra övergången från vinter till vår.

  Delprojekt 5: Identifiera gronings- och växthämmande gaser i rotzonen efter istäcke, och metoder för att eliminera dem före återetablering.

  Delprojekt 6: Hur olika krypvenssorter etablerar sig vid låga temperaturer, samt om förbehandling (primning) kan förbättra resultatet.

  Välbesökt slutseminarium i Norge

  Paneldebatt med cirka tio personer på scen samt en moderator som står nedanaför scenen.
  Paneldebatt med Maria Strandberg, direktör för STERF, som moderator.

  Den 3 november 2023 genomfördes ett heldagsseminarium om ICE-BREAKER-projektet i Oslo. Hela Golfnorge var samlat, då seminariet gick parallellt med norska golfförbundets Golfting. Cirka 80 deltagare från Norge och Island deltog.

  Dagen började med en överflygning av klimatets påverkan i Norden och vilka utmaningar som kommer framöver. Konklusionen är att det troligtvis kommer bli varmare och mindre snö men mer is på många platser i Skandinavien. Det kan göra det ännu mer utmanande att få en bra start på säsongerna.

  Därefter presenterades slutresultaten från vart och ett av de sex delprojekten.

  Som avslutning var det en intressant paneldebatt med forskare och praktiker om vinterns utmaningar, där egna erfarenheter delades och frågor från publiken besvarades efter bästa förmåga.

  Ta del av kunskapen du med!

  Se de viktigaste resultaten från ICE-BREAKER i denna video.

  Alla presentationer från seminariet hittar du här.

  Mer om ICE-BREAKER i STERF:s projektbeskrivning

  Forskningsprojektet går nu in i sluttampen och slutrapporter från delprojekten kommer inom kort publiceras på STERF:s hemsida.

  Text: Carl-Johan Lönnberg och Håkan Blusi, bankonsulenter SGF

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 9. International Turfgrass Field Days
 10. Ekologisk hållbarhet

  International Turfgrass Field Days

  I slutet av juni hölls fältdagar på forskningsinstitutet NIBIO:s försöksstation Landvik i Norge. Över 90 deltagare från Skandinavien, Nederländerna, Tyskland och USA fick visningar av försök och presentationer av pågående projekt.

  I fältvandringarna på Landvik fick deltagarna bland annat en genomgång av nya försök i två pågående projekt.

  International Turfgrass Fielddays

  I FAIR-WATER-projektet testas effekten av olika vätmedel, samt de olika gräsarternas- och sorternas förmåga att klara uttorkning.

  I projektet WINTER-TURF används Landviks lysimetersystem för att mäta urlakning av näringsämnen (särskilt kväve) med olika gödningsmetoder i samband med stödsådd efter vinterskador.

  Tre projekt snart avslutade

  Just nu är tre STERF-projekt på väg att avslutas:

  ✓ IPM-GOLF: Alternativ för att förebygga och bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna på gräs.

  ✓ ROBO-GOLF: Jämförelse av gräskvalitet mellan robotgräsklippare och vanliga gräsklippare.

  ✓ ICE-BREAKER: Minska tillväxten och ekonomiska konsekvenser av isskador på golfbanor och andra gräsytor.

  De viktigaste resultaten från dessa projekt är samlade och presenterades för deltagarna. Ta del av dem genom att ladda ner artikeln här.

  Videos från NIBIO:s fältdagar

  Hade du inte möjlighet att delta på International Turfgrass Field Days i år? Då kan du titta på de intervjuer med föreläsarna som spelades in. Se intervjuerna här

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 11. Nytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs
 12. Ekologisk hållbarhet

  Nytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs

  Det nya projektet FAIR-WATER har startats upp för att minska riskerna med långvarig och extrem torka. Fokus ligger på att göra fairways mer torktåliga. Här kan du läsa om projektets första år.

  Projektets fokus är ökat torkmotstånd på fairways, eftersom dessa representerar en betydligt större yta och därmed ger större möjligheter att minska förbrukningen av bevattningsvatten än greener och tees.

  Försöken har så här långt gjorts på det norska forskningsinstitutet NIBIO:s försöksstation Landvik utanför Kristiansand. 

  I projektgruppen deltar, förutom NIBIO-forskare, även forskare från University of Applied Sciences i Osnabrück, Tyskland, Thomas Fischer från German Greenkeeper Association, Peter Edman från Svenska Golfförbundet och den tysk-amerikanske professorn Bernd Leinauer, New Mexico State University.

  Två delprojekt

  Gräsförsök Fair water.
  Försöksfältet med 42 sorter av 10 olika gräsarter/underarter.

  Delprojekt 1 går ut på att undersöka vilka gräsarter och sorter som tål torka bäst och vilka som återhämtar sig bäst efter torka. 

  Gräsförädlare och fröföretag fick välja ut sina bästa gräs för ändamålet, det blev totalt 42 sorter. Dessa ska testas och utvärderas under de kommande fyra åren.

  Delprojekt 2 syftar till att ta reda på om kommersiellt tillgängliga vätmedel kan fördröja uttorkning och minska behovet av vattning av fairway.

  Läs mer om projektet och resultaten så här långt

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 13. IPM-symposium i Sigtuna
 14. Ekologisk hållbarhet

  IPM-symposium i Sigtuna

  R&A:s och STERF:s symposium “Sustainable Golf Courses: Integrated Turf Management” arrangerades 18–19 september 2023 i Sigtuna, med många internationella deltagare.

  Sigtunas miljöarbete i fokus

  Sigtuna GK
  Foto: Per Eriksson

  Symposiet började med en introduktion och information om Sigtuna GK och deras miljöarbete. Dagen avslutades med en banvandring med fokus på miljö och biologisk mångfald. 

  Dagen efter hölls ett heldagssymposium med ett antal korta presentationer, som tog upp resultat från det gemensamma forskningsprojektet inom IPM (Integrated pest management).

  Viktiga ämnen som praktisk hantering av vanliga grässjukdomar och skadeinsekter togs upp. Även vikten av en bra växtmiljö, timing och ”less is more” för bra och hållbara spelytor fick mycket utrymme.

  Internationell uppslutning gav tyngd till frågorna

  Drygt 80 personer från 14 nationer deltog i seminariet, som presenterade en bra mix mellan praktik och forskning. Extra positivt var att så många banchefer valt att närvara. 

  Den övergripande känslan var att alla medverkande tror och tycker att frågor som berör IPM med mera är mycket viktiga, och kommer att få ett allt större fokus i framtiden.

  Evenemanget är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ mellan Svenska Golfförbundet, R&A och STERF.

  Videos från IPM-symposiet

  Hade du inte möjlighet att delta på symposiet i Sigtuna? Då kan du titta på presentationerna och intervjuer med några av föreläsarna som spelades in. Se presentationer och intervjuer här. 

  Du kan också läsa mer om symposiet och presentationerna på sterf.org.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 15. Godkända växtskyddsmedel september
 16. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Ett nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Läs mer om Harmonix och ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel.

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta: 

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence
  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens
  Reg nr: 5857
  Klass: 2L
  Godkännandet gäller tom: 2024-04-30
  Användande: Max 10 tillfällen per år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle, 25 liter per hektar. 

  Uppdaterad lista

  Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel och sätt gärna upp den på anläggningen.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Ansök om godkännande hos kommunen

  Observera att Harmonix är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen om att använda växtskydd på banan, på samma sätt som gäller för andra biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

  Ladda ner exempelmallen

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 17. Godkända växtskyddsmedel juni
 18. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Mer information om nya fungiciden Signum och en mindre uppdatering av användningen av Instrata Elite. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan.

  Nu finns mer fakta om Signum, fungiciden som i april fick ett utökat produktgodkännande för användning på golfbanor. Följande gäller: Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar.

  När det gäller InstrataElite har vi uppdaterat riktlinjerna kring applicering på olika delar av golfbanan: Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Artikeltips: Framtiden för kemiska växtskyddsmedel

  Du har väl inte missat att EU har lagt fram ett förslag om kraftig minskning av användandet av kemiska växtskyddsmedel?

  Läs artikeln där SGF:s bankonsulent Peter Edman siar om framtiden. Han tror att ett totalförbud på golfbanor kan komma – frågan är bara när. 

  Få koll på läget och var förberedd ➤

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 19. Forskningsresultat från STERF
 20. Banskötsel

  Forskningsresultat från STERF

  Ladda ner rapporterna från SCANGREEN 2019–2022, den skandinaviska utprovningen av gräsarter och grässorter. Få koll på vad som fungerar bäst på greener i vårt klimat.

  STERF har avslutat projektet SCANGREEN 2019–2022. Försöken gick ut på att testa gräsarters och grässorters känslighet mot snömögel och dollar spot på golfgreener i Norden. Nu har det kommit en slutrapport. Ladda ner den för att lära dig mer om försöken och se på resultaten.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport sorter mot snömögel och dollar spot


  I projektet gjordes också jämförelser av fröblandningar av rödsvingel, krypven, rödven och flerårigt rajgräs för greener. Ladda ner rapporten nedan och ta reda på hur det gick.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport fröblandningar

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 21. Landet runt juni 2023
 22. Banskötsel

  Landet runt juni 2023

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har SGF:s bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Läs vidare för att ta del av deras gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste faktorerna är vatten, något gräset inte kan vara utan.

  En torr vår som påminner om 2018

  Hela Sverige har denna säsongstart drabbats av en torr vår och försommar. På flera platser är det till och med värre än 2018. Detta sätter självklart spår på landets golfbanor.

  För en del banor kom torkan innan alla vinter- och svampskador läkt ihop, och för dem har vårens återetablering varit en utmaning. Flera klubbar har upplevt en väldigt ”seg” vår och på några håll är situationen fortfarande kritisk vad det gäller vatten, återetablering, spelbarhet med mera.

  På SMHI:s hemsida finns mycket data och information som kan vara bra att hålla koll på under säsongen. Du hittar den här.

  Många åtgärder gjorda sedan senaste torkan

  Säsongen 2018 lärde oss mycket om hur vi kan och bör hantera torka. Flera golfanläggningar har sedan dess agerat med olika åtgärder, till exempel:

  ✓ Grävt dammar och våtmarker för att kunna bevattna mer
  ✓ Uppgraderat sina bevattningsanläggningar så att de är mer tillförlitliga
  ✓ Bytt pumphus
  ✓ Fixat spridare
  ✓ Förstärkt stamledningar
  ✓ Bytt signalkabel till bevattningsanläggningen för att säkerhetsställa funktion
  ✓ Bytt hela bevattningsanläggningen

  Torka juni 2023
  Bild från Ölands GK där man via LONA-bidrag byggt en damm som kan hålla ca 20 000 kubikmeter vatten.
  Bild från Ölands GK där man via LONA-bidrag byggt en damm som kan hålla ca 20 000 kubikmeter vatten.

  Säkra din banas framtida vattentillgång

  Under våren har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud i vissa län i Sverige. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsad.

  Den bästa investering en golfbana kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång för att överleva torkperioder.

  Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar.

  Några golfklubbar som har utökat sina vattenmagasin sedan 2018, ofta med hjälp av LONA-bidrag, är Ölands GK, Nässjö GK och Lundsbrunn GK.

  Läs mer om hur du anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller här.

  Viktigt att underhålla bevattningssystemet

  Än viktigare – och något alla bör göra – är att se över skicket på bevattningsanläggningen, som under dessa förhållanden verkligen får bekänna färg.

  I november 2018 inleddes etapp 1 av Mjölbys renovering av bevattningsanläggningen.
  I november 2018 inleddes etapp 1 av Mjölbys renovering av bevattningsanläggningen.

  På vissa håll är det inte bara torkan som orsakat problem på banan, utan att vatten används i onödan på grund av att bevattningsanläggningen är i dåligt skick.

  För att en bevattningsanläggning ska fungera bra bör alla spridare vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Flera klubbar har rustat sina anläggningar, vilket är glädjande. Ett gott exempel är Mjölby GK, som för några år sedan tog beslutet att renovera hela sin anläggning i fem etapper.

  De har bytt pumphus, stamledningar, alla spridare och signalkabel. Från och med 2021 har de ett nytt, mycket bättre system installerat. Scrolla ner för fler bilder.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  Ett vanligt fel är spridare som inte har rätt täckning. I det här fallet är det en sektorspridare som vänder för tidigt. Utfallet blir att vatten inte når delar av green samt foregreen.
  Ett vanligt fel är spridare som inte har rätt täckning. I det här fallet är det en sektorspridare som vänder för tidigt. Utfallet blir att vatten inte når delar av green samt foregreen.

  Tyvärr ser vi många brister ute på de klubbar vi besöker. Vi får ofta höra att man inte hinner med allt underhåll. Anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den.

  De flesta bevattningsanläggningarna ute på klubbarna är mer än 20 år gamla, och på den tiden resonerade man precis likadant.

  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström.

  Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier – det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar.

  Dåligt underhåll leder till merkostnader

  En undermålig bevattning orsakar inte bara dåliga spelytor. Det medför också en hel del kostnader för att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort.

  Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Det kan också uppstå torrfläckar på gräset efter en lång tids torka. Om marken dessutom blir hydrofobisk (vattenavstötande tendens), så är det väldigt tufft att få tillbaka gräset. Flera klubbar rapporterar om detta problem. USGA har skrivit en bra artikel om ämnet.  

  Håll tummarna för mer nederbörd

  Hur stora torkskadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän till hösten. Vi vet inte hur sommaren utvecklar sig eller hur mycket nederbörd som kommer, men flera golfbanor rapporterar att det kommer att bli extrajobb i höst.

  Vi hoppas såklart att det kommer nederbörd i hela landet (i lagom mängd) så att det inte blir så stora konsekvenser på våra golfbanor.

  Läs på och agera i förebyggande syfte, det kommer vara en god investering! Hör gärna av dig till din bankonsulent om du har frågor eller funderingar.

  Bankonsulenterna SGF

  Några snabba tips:

  • Ett bra riktvärde för dimensionering av vattenmagasin är att kunna klara sig två månader med eget vatten.

  • Släpp upp klipphöjderna och vält mer för att minska avdunstningen.

  • Vätmedel på kortklippta spelytor gör att bevattningsvattnet fördelas jämnare över hela ytan. Självklart en kostnadsfråga, men om en behandling kan få gräset att överleva så är det mycket vunnet.

  • Bevattna rätt och efter behov. Gräs som får för mycket vatten och näring ser inte någon anledning att lägga energi på att bilda rötter. Av samma anledning blir blöta områden snabbt torra då de saknar ett bra rotsystem.

  • I ett idealtillstånd innehåller marken 25 % luft, 25 % vatten och 50 % mineraler, inklusive ett par procent organiskt material. Är luftvolymen mindre än 10 % i marken tar rötterna skada.

  Länkar till mer läsning:

  Bilder från Mjölby GK:s renovering av bevattningsanläggningen:

  Bild 1: November 2018, etapp 1 inleds. Bild 2: Back-to-back-installation av spridare där en kastar inåt och en utåt. Bild 3: Bild från 2020 innan installation av fler spridare på femmans fairway. Bild 4: Bild på femmans fairway från 2023 när det nya systemet installerats.

 23. Internationell hållbarhetsträff på Västkusten
 24. Internationell hållbarhetsträff på Västkusten
  Ekologisk hållbarhet

  Internationell hållbarhetsträff på Västkusten

  Utbyte av erfarenheter är ett billigt och effektivt sätt att få nya kunskaper. Varför uppfinna hjulet själv när det finns så många som har intresse och erfarenhet inom samma verksamhetsområde?

  I månadsskiftet maj/juni träffades 30 banchefer och rådgivare från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Sverige under tre dagar för att lära av varandra.

  Hills G&SC, Botaniska Analysgruppen, Dagsholm GK, Hofgårds GK och Vallda G&CC fick besök av gruppen.

  Hållbar banskötsel är målet

  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.
  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.

  Gemensamt för deltagarna är att fokus ligger på att arbeta utan växtskyddsmedel samt att använda minsta möjliga mängd av växtnäring och andra insatsmedel som sand och vatten.

  Hållbar banskötsel handlar om att arbeta utefter naturens villkor och hantera orsaken till problem i stället för att behandla symtom. Hållbar greenkeeping handlar om timing: rätt sak i rätt mängd och vid rätt tid.

  Under träffen diskuterades och utbyttes erfarenheter om biologisk mångfald, mätmetoder, mätvärden, skötselstrategier, sjukdomar, ny teknik och artificiell intelligens.

  Läs mer om träffen, se bilder och länk till presentationer.

  Skribent

  En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.