Bra beslut men trist SOK-möte

Sveriges Olympiska Kommitté höll årsmöte i torsdags, och om det kan man säga mycket. Trots att agendan i stort handlade om något av det roligaste som finns, idrott, så dominerade frågor om personval och formalia fullständigt. För en oinvigd som besökte detta möte för första gången måste besvikelsen ha varit stor, men sådant går väl över med åren.

Men - vi såg en framgång för alla idrotter i hur maktcentra i svensk idrott, Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté, beslutat att samverka bättre . Visserligen saknas beslut på RF-stämman, men det lär gå i linje med SOK:s beslut, som bygger på den motion Svenska Golfförbundet skrev.

SOK:s årsmöte förtydligade dessutom att utvecklingsarbetet ska ske genom kontinuerliga kontakter med RF. Vidare ska man redan under 2017 presentera förslag på åtgärder till respektive styrelse för beslut. Så, ett möte som i stort var ganska energilöst fattade ändå ett viktigt beslut som kan stärka svensk idrott och framtida elitframgångar. Förhoppningsvis kan vi även dra nytta av detta inom golfen.

Bakgrunden är den att golf åter varit olympisk idrott i sju år (allt sedan golf åter valdes in i den olympiska familjen 2009). Under dessa år har vi kunnat jämföra livet före och efter medlemskapet i den olympiska familjen. Efter OS i Rio kunde vi utvärdera resan, inklusive hur stödsystemen ser ut i allt från ekonomi till kompetens. Vi är i stort nöjda med stödet från respektive organisation, men rollfördelningen är mycket ineffektiv.

I praktiken förväntas vi samverka kring samma frågor med både RF och SOK, då uppdragen för organisationerna tangerar varandra så mycket. SOK:s sportchef är knappt inkluderad i hur RF fördelar sitt projektstöd för elitverksamhet och till vad. Omvänt har RF låg kunskap om hur SOK verkar med sitt riktade stöd och vad som prioriteras. Det innebär att vi aldrig har en samlad bild av stödsystemen när vi planerar och genomför verksamhet.

Detta innebär också att vi ibland måste välja mellan likartade stöd, vilket medför suboptimering och skapar osäkerhet. Situationen är nära på absurd och det var uppenbart för oss att resurserna inte används på ett optimalt sätt. Med nuvarande rollfördelning kan prestationen därför aldrig bli maximal!

Därför skrev SGF en motion till respektive årsmöte i syfte att förändra, där vi i sammanfattning föreslog att styrelserna för både RF och SOK gemensamt måste hitta en operativ samverkan där suboptimeringen upphör och där man gör en tydlig ansvarsfördelning utan att tangera varandra. Vi var noga med att poängtera att vårt fokus är operativt, vi söker alltså effektiv samordning av befintliga resurser. Inte beslut om pengar eller den fördelning som görs idag.