Nordiska golfanläggningar satsar på Multifunktion

Under 2017 genomförde STERF en enkätstudie riktad till nordiska golfanläggningar för att få information om multifunktionella aktiviteter på dagens klubbar. Detta är information som är viktig för fortsatt forskning och utveckling inom området. Knappt 300 golfklubbar svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 40 procent. Flest svar kom från klubbarna i Sverige och Island. Skillnaden i svarsfrekvens mellan de olika länderna kan tyda på att klubbarnas engagemang i viktiga samhällsfrågor är beroende av att golfförbunden tar ansvar för och driver de frågor som är avgörande för golfens framtid.

Lokal samverkan är en förutsättning för att skapa multifunktion. Genom att samarbeta med andra aktörer i landskapet kan golfklubben också stärka sin position i arbetet med att implementera FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Enkätsvaren visar att alla golfklubbar måste öka sina insatser för att skapa strategiska relationer och samarbeten med kommuner och andra aktörer i samhälle.

Golfklubbarna kan vara viktiga aktörer i arbetet med natur-och kulturvård. Närmare 40 procent av klubbarna har gjort naturinventeringar och över hälften av klubbarna gör insatser för att öka den biologiska mångfalden. Flera anläggningar har också synliggjort och vårdar kulturvärden. I och kring storstadsregionerna är den mark och natur som är tillgänglig för allmänheten begränsad. Över 60 procent av golfklubbarna arbetar idag med att utveckla tätortsnära natur och kultur och öka anläggningens tillgänglighet för allmänheten. För att visa den samhällsnytta som golfanläggningen kan göra inom natur- och kulturvård samt rekreation är det viktigt att klubbarna på ett trovärdigt sätt kommunicerar den här insatsen till samhälle och allmänhet.

Nästan 30 procent av golfklubbarna agerar som tjänsteutförare och erbjuder grönyte- och skogsvård, snöröjning med mera till kommuner och företag. Närmare en fjärdedel har också uthyrning av boende. För att utjämna säsongseffekter, förbättra klubbens lönsamhet och möjliggöra kontinuitet i personalstyrkan kan ytterligare utveckling av olika tjänstepaket vara en lösning. Satsningar för att utveckla golfturism kan ge betydande intäktsmöjligheter, exempelvis genom ökad uthyrning av boende.

Mångfunktionella golfanläggningar är fortfarande en outnyttjad resurs. Dessa kan bidra till att öka golfens samhällsnytta genom att verksamheten ses från ett helhetsperspektiv där ett effektivt utnyttjande av grönytor och allmänhetens intresse av natur och rekreation är centrala. Läs hela rapporten och låt dig inspireras av många praktiska exempel på multifunktionella aktiviteter.