Globala och golfspecifika utmaningar kräver ny kunskap

2017 var inte något bra år för Moder Jord. Uppvärmningen av vår planet fortsätter och nu börjar vi också se konsekvenserna tydligare. Under 2017 hade vi fler orkaner, skyfall och översvämningar än vanligt, samtidigt som andra delar av klotet hade svåra torrperioder.

De extrema väderförhållandena har kommit för att stanna. Vi förlorar också biodiversitet i en hisnande takt och hastigheten som växter och djur utrotas med bara ökar.

Detta får naturligtvis också konsekvenser för golfen. Grässjukdomen Dollar spot har på några år etablerat sig på flera golfbanor i Norden, som följd av det varmare klimatet. Många klubbar tvingas också att helt bygga om dräneringssystemen, då "millennieregnen" nu kan komma flera gånger på ett år, samtidigt som Gotland och Öland hade den svåraste torkan i mannaminne under 2017.

Sex hållbarhetsmål för golfen

Vi måste nu göra de globala utmaningarna till golfens utmaningar, så vi kan skapa en stark och framgångsrik golfsektor. STERF har identifierat sex viktiga hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030, som golfen kan bidra till att uppnå, samtidigt som vi hanterar våra egna vardagsutmaningar. Dessa är:

– Hållbara städer och samhällen
– Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
– Hälsa och välbefinnande
– Hållbar användning av naturresurser
– Anpassning till och bekämpning av klimatförändringar
– Lokalt och globalt gränsöverskridande samarbete

För att adressera utmaningarna och ställa om mot en hållbar utveckling, behövs forskning och ny kunskapsuppbyggnad. Tack vare nordiska golfklubbars framsynta investering i forskning och utveckling genom STERF, kan vi konstatera att vi ändå är bra förberedda för att möta framtiden.

Fyra forskningsprogram i fokus för hållbar golfsektor

Våra fyra forskningsprogram är väl positionerade för att arbeta med att lösa såväl de globala utmaningarna som utmaningar specifika för golfsektorn. Programmen får stor uppmärksamhet både i Norden och internationellt. Under 2017 har vi startat flera projekt, som kommer att bidra till att vi kan bygga och vidmakthålla en miljömässigt hållbar golf- och grönytesektor.

Eftersom klimatet och andra faktorer ändras snabbt blir det än viktigare att komma ut med de senaste resultaten och metoderna, så att alla som arbetar operativt med utmaningarna har de bästa verktygen. Därför fortsätter vi från STERF:s sida att fokusera på att leverera resultat färdiga för användning, i form av till exempel faktablad, handböcker, populärvetenskapliga artiklar samt praktiska seminarier och fältdagar.

Ny kunskap och viktig forskning i STERF:s årsbok 2017

I STERF:s årsbok 2017 och i den svenska sammanfattningen som bygger på STERF:s årsredovisning och årsboken finns en rad exempel på ny kunskap och viktiga forskningsaktiviteter. Årsboken och den svenska sammanfattningen hittar du här.