Introduktionsutbildning för säsongspersonal

Under två dagar i förra veckan genomfördes en introduktionskurs för nyanställd säsongspersonal på golfbanor i Göteborg/Halland. Kursen som är det första steget i SGF:s nya utbildningstrappa för banpersonal lockade 18 st nyfikna och ivriga deltagare till Forsgården golfklubb där teori och praktik varvades. De flesta ämnen såsom arbetsmiljö, gödsling,växtskydd, bevattning, allmänn banskötsel, maskiner, m.m, m.m ingick översiktligt och gav deltagarna en betydligt större förståelse för det de skall arbeta med. Peter Edman och undertecknad stod för den teoretiska genomgången tillsammans med Peter Andersson från SLF som tog hand om arbetsmiljöfrågorna. Banchef Robin Eriksson på Forsgården tog på ett förtjänstfullt sätt hand om det praktiska arbetsmomenten. Samtliga deltagare var riktigt utmattade men nöjda efter två dagars med massor av information om golfbanan och dess skötsel.
Ett stort tack till samtliga inblandade och särskilt då klubben som upplät lokal utan kostnad. 

Banchefen Robin Eriksson beskriver funktionen hos deras dressare för en intresserad grupp nyanställda säsongsarbetare.