Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla befintliga medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf.

Det här är Vision 50/50

 • Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

 • Beslutades och initierades av SGF:s förbundsstyrelse 2013 och ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. 

 • Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitetssäkras genom forskningsstöd via anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

 • Mål fram till 2020:
  – 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  – 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  – Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  – En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Ladda ner faktabroschyren som beskriver arbetet med Vision 50/50. 

En ung spelare ger två olika bilder av golfen och hur vi kan möta ungdomar och vara relevanta i framtiden:

Varför Vision 50/50?

Golf erbjuder ett livslångt idrottande där alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män, vilket har satt normer för spelet och golfens traditioner och gjort att villkoren för att känna sig självklar som golfspelare är olika för kvinnor och män. Normer vi nu måste identifiera och utmana för att bli relevanta i framtiden.

Så här ser Golfsverige ut

Idag har vi 28 procent kvinnliga golfmedlemmar, vilket är högt i en global jämförelse men långt ifrån sin potential. Likt stora delar av Idrottssverige har golfen också en ojämn könsfördelning i ledande positioner.

Tre röster om Vision 50/50

 1. Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF
 2. Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson är, tillsammans med Maivor Isaksson i förbundsstyrelsen, en av de starkaste drivkrafterna bakom Vision 50/50.

  – Jag ser personligen Vision 50/50 som en av de viktigaste utmaningarna för svensk golf. En del handlar om de rent idrottsliga förutsättningarna. I förhållande till slagstyrka spelar kvinnor längre banor än män, vilket både är orättvist och mindre roligt. Dessutom är stora delar av verksamheten utvecklad utifrån vad männen vill med sin golf. För att få fler kvinnor att börja spela och sedan stanna i golfen måste det erbjudas koncept och aktiviteter som passar den kvinnliga målgruppen.

  – En annan del handlar om ett större samhällsperspektiv, där golfen kan bli mer legitim i en tid när jämställdhet blir allt viktigare. Vi får ökad acceptans som en idrott i tiden, en samhällsnyttig sport som vill och kan utvecklas.

  – Fler kvinnor i golfen leder också till fler juniorer och hela familjer och ett trevligare klimat på och runt golfbanan. Det finns ingenting som motsäger att golfen kan nå 50/50 om vi vill, vilket vore en fantastisk bedrift för svensk golf och svensk idrott.

  – Jag är övertygad om att de golfklubbar som aktivt börjar arbeta med de här frågorna kommer att stå som vinnare i morgon, genom fler och nöjdare medlemmar och en idrottsverksamhet som är attraktiv för nästa generation.

 3. Annica Lundström, förändringsledare Vision 50/50
 4. Annica Lundström är sedan 2014 anställd av SGF på halvtid som förändringsledare för Vision 50/50. Hon arbetar också som klubbchef på Örebro City Golf & Country Club vilket ger relevant erfarenhet från verksamheten ute på klubb. 

  – Världen utanför golfen förändras snabbare än någonsin och konsumenter ställer allt högre krav på sin fritidssysselsättning. För att fler, särskilt kvinnor, ska välja just golf i den ökande konkurrensen om vår tid behöver vi syna vår verksamhet och se till att den är relevant även för framtida generationer. Vi måste se över de traditioner, strukturer och normer som råder inom golfen idag, som i många fall är helt främmande för kommande generationer.

  – Det är framtidsfrågorna vi tar fasta på i Vision 50/50. Att som golfklubb stå rustad och möta de krav och förväntningar som morgondagens golfare ställer på oss och att fortsätta utveckla sporten efter de förutsättningar som råder i vår omvärld.

  – Jag pratar mycket om attraktivitet, och med det menar jag att vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och vill ha. Kvinnliga golfare är inte en homogen grupp som kan behandlas lika utifrån sitt kön, utan individer med olika intressen, färdigheter och målsättningar med sin golf. Trots det ser mycket av vår verksamhet ut som den alltid har gjort, med en manlig norm som utgångspunkt och ofta med fokus på tävling och prestation.

  – Vision 50/50 är inget projekt, det är ett långsiktigt förändringsarbete som ska resultera i nya attityder och förhållningssätt. Det är jobbigt, kan göra ont, tar tid och kräver mångas engagemang och vilja, men det är en nödvändig resa som nu börjar i klubbar, organisationer och förbund, för att nå vår Vision, ”Världens bästa golf – för alla”.

  – När golfen blir mer inkluderande och välkomnande kommer den att bli roligare och attraktivare för alla. Det är ett Golfsverige jag vill vara med och skapa nu och vara en del av i framtiden.

 5. Carin Koch, Vision 50/50-ambassadör
 6. Före detta proffsgolfaren och Solheim Cupkaptenen Carin Koch är ambassadör för Vision 50/50 och brinner för att utveckla golfen ur ett jämställdhetsperspektiv.

  – Jag är stolt ambassadör för Vision 50/50, ett arbete som är unikt inom golfen. Sverige har kommit väldigt långt jämfört med många andra länder och jag har fått otroligt mycket positiva reaktioner och frågor när jag pratat om initiativet utomlands. Genom att få en bättre balans mellan män och kvinnor på klubbarna kommer de att bli ännu bättre ställen att vara på. Det kommer att leda till både ökad trivsel och en bättre ekonomi för alla golfklubbar.

  – Det vi behöver göra är att förändra golfen till kvinnornas fördel, både unga och äldre. Dels för att få fler kvinnor att upptäcka glädjen i golfen med allt vad det innebär i form av fler sociala kontakter och förbättrad folkhälsa, dels för att det är bland kvinnorna som en stor del av den ekonomiska tillväxten inom golfen finns.

  – Det handlar om att skapa en välkomnande atmosfär och kultur. Då är den fysiska utformningen av miljön jätteviktig, till exempel att korta banornas uppsättning och göra dem roligare. Vi behöver också se över de sociala formerna och exempelvis inte alltid spela tävling. Stämningen och atmosfären på klubben behöver mätas och ofta förbättras för att vi kvinnor ska känna oss inkluderade. Detta tar Vision 50/50-initiativet upp och går på djupet med.

Jämställdhetsutbildning för golfklubbar

I maj 2017 lanserades Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet som erbjuds svenska golfklubbar och golfdistriktsförbund. Utbildningen är utvecklad av SGF i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker, och är den första utbildningen i sitt slag i Idrottssverige.

Programmet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från arbetet med åtta pilotklubbar under 2015–2017 och innehåller uppgifter och malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Utbildningen har plats för cirka 50 klubbar/distrikt årligen och målet till 2020 är att 200 ska ha gått in i programmet. 

Läs mer om utbildningen och de klubbar/distrikt som går programmet 2017–2018.

Uppmärksammad satsning

Golfens jämställdhetsarbete är på många sätt unikt inom idrotten och har uppmärksammats externt. Den 8 mars 2017 prisades förändringsledare Annica Lundström, förändringsledare för Vision 50/50 som en av femtio kvinnliga idrottsförebilder vid en sportgala för jämställdhet. Även Annika Sörenstam utsågs till en av de femtio förebilderna av arrangören Swedish Alliance for Women in Sport.

I oktober 2016 granskade Dagens Nyheter jämställdheten inom idrotten i en artikelserie. SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson intervjuades om golfens jämställdhetsarbete i artikeln Golfförbundet vill förändra jargongen. Som ytterligare inspiration har vi sammanställt relevanta länktips inom ramen för jämställdhet i idrott, näringsliv och samhälle. Läs tipsen här.

Ett forskningsprojekt

Porträttbild på Sophie Linghag, forskare i genus och organisation. Via Riksbankens Jubileumsfond anställd som resurs i golfens jämställdhetsarbete Vision 50/50.

Vision 50/50 har sin utgångspunkt i forskning inom genus och organisation genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond som tillsammans med SGF och Ersta Sköndal högskola finansierar en forskningstjänst under tre år.

Tjänsten innehas av Sophie Linghag, ekonomie doktor med inriktning på organisation, ledarskap och genus. Mellan 2015 och 2018 deltar hon aktivt i Vision 50/50-arbetet genom att utbilda Golfsverige, utveckla och driva pilotklubbsprocessen och kvalitetssäkra metodprogrammet. Samtidigt arbetar hon med en forskningsstudie om jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter.

Pilotklubbar banade väg

2015 gick startskottet för det operativa arbetet med Vision 50/50 då SGF inledde ett pilotprojekt tillsammans med åtta golfklubbar. Under två år har Allerum, Barsebäck, Bokskogen, Chalmers, Haverdal, Lundsbrunn, Piteå och Östersund-Frösö utbildats i genus och organisation vid åtta workshoptillfällen och ett antal arbetsmöten på hemmaplan. De har spanat och analyserat orsaker till den ojämna könsfördelningen, gjort nulägesanalyser och arbetat fram mål och handlingsplaner. Mer om pilotprojektet.

Halvvägs genom processen började pilotklubbarna införa nya rutiner, aktiviteter och handlingar utifrån de spaningar och den genuskunskap gruppen fått. Det här har sammanställts i ett antal tips och goda exempel som kan inspirera fler i Golfsverige att sätta igång med ett förändringsarbete.

Läs pilotklubbarnas tips:

 1. Kommunikation
 2. – Börjat presentera och lyfta Vision 50/50-arbetet på medlemsmöten, årsmöten eller specifika träffar för medlemmarna.

  – Börjat sprida kunskap om att klubben är en Vision 50/50-klubb via hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och skyltar i klubbhuset.

  – Infört ett genusperspektiv i medlemskommunikation, bland annat i bildval där både killar och tjejer syns i nyhetsbrev och hemsida och proaktivt uppmärksamma de aktiva tjejerna i klubben på olika sätt.

  – Bjudit in lokalmedia och lyft med Vision 50/50 i sponsorsamtal. Sponsor har hört av sig utifrån ett jämställdhetsperspektiv – frågat om det går att få till barnpassning på banan.

  – Inlett arbete med ett individanpassat medlemsbrev som ska matcha medlemmens behov med de aktiviteter som erbjuds, snarare än ett som är samma för alla.

  – Uppdaterat policy för bemötande och anslagit den i sociala medier, hemsida, reception.

  – Skapat nya rutiner där vi hälsar på varandra, ett initiativ som börjar med anställda och förtroendevalda men som smittar av sig på medlemmarna och skapar en mer inkluderande och välkomnande anläggning.

 3. Personalrutiner
 4. – Infört en rutin att alla anställda träffas en specifik tid varje dag, vilket skapar en vi-känsla där alla jobbar tillsammans mot samma mål.

  – Gjort en presentation av alla anställda på hemsidan för att motverka känslan av anonymitet. Inte planerat, men blev en naturlig del i tankesättet när klubben ändå uppdaterade hemsidan.

 5. Bana och anläggning
 6. – Flera klubbar har renoverat, byggt eller planerar att bygga toaletter på banan. Ett tips var att det går att söka anläggningsbidrag för toalettbygge från länsidrottsförbund, ur ett jämställdhetsperspektiv.

  – Klubbens banutvecklingsgrupp har ökat den kvinnliga representationen och har börjat hålla djupare diskussioner kring vem banan är till för och vem som är målgruppen.

  – Slopat om banan med fokus på kvinnors perspektiv.

  – Nya skyltar på anläggningen och på tee med gemensam kvalitetsstandard.

  – Flera klubbar nämnde hektometersystemet. En har beslutat att införa hektometertee vilket kanske hade gjorts ändå men troligen påskyndats i och med Vision 50/50. En annan som redan har hektometer har ett anslag i receptionen som promotar ”tee it forward” för bättre spelupplevelse.

  – Klubbens 50/50-processgrupp har besiktigat banan tillsammans med VD i driftbolaget utifrån ett genusperspektiv. Uppfattningen innan besiktningen var att främre tee var mycket sämre, men det visade sig att de bara var sämre skötta. Nu är klippstandarden förbättrad vilket lett till höjd kvalitet.

 7. Föreningsstruktur
 8. – Förändringar i styrelsernas fokus och sammansättning, där en klubb ökat antalet kvinnor från noll till två och de flesta har Vision 50/50 som en naturlig del i diskussioner på styrelsemöten.

  – Tydliga instruktioner till valberedningen som arbetar på ett annorlunda sätt för att rekrytera en bra mix av personer från bägge könen.

  – Uppdaterat klubbens dokumentation där det i vissa fall saknades eller hade bristfälligt jämställdhetstänk.

  – Gjort analyser som inte hade gjorts annars – frågat icke-golfande föräldrar varför de inte spelar, kontaktat avhoppare och analyserat medlemsenkäter.

  – Ett Vison 50/50-tänk som naturlig del i ett större arbete med att uppdatera klubbens vision.

  – Tävlingsprogrammet ska förvandlas till en spel- och aktivitetsplan som tydligt ska marknadsföras på hemsidan.

  – Bildat en framtidsgrupp för att attrahera andra medlemmar att få sin röst hörd. Ett kriterium för att vara med var att vara intresserad av att utveckla klubben.

  – Lyft in dam- och herrkommittén under en medlemskommitté som ansvarar för alla medlemsaktiviteter. Det görs fortfarande riktade aktiviteter och kommittémedlemmarna har olika ansvarsområden, men allt hålls ihop via medlemskommittén.

 9. Idrottsverksamhet
 10. – Ett par klubbar har varit testpiloter för det brittiska konceptet Love.golf, en nybörjarkurs riktad mot kvinnor som syftar till att snabbare komma ut på banan och spela snarare än att nöta svingteknik på driving range. Kurserna blev snabbt fulltecknade och deltagarna gillade konceptet och hade direkt roligt med golfen.

  – Arrangerat en inspirationsdag med Carin Koch för medlemmar vilket även ledde till en stor artikel i lokalpress om eventet och Vision 50/50.

  – Infört ett nytt socialt spelkoncept kallat ”Visit golf” (vi som inte tävlar), där det var få i början har blivit fler och upplevs väldigt positivt. Spelarna får bättre självförtroende och kanske börjar tävla längre fram.

  – Bjudit in till spela & grilla-kvällar med niohålstävling och grillfest vid några tillfällen. Ungefär lika många kvinnor och män i olika åldrar.

  – Skapat rutin för att två medlemmar – en manlig och en kvinnlig – är med vid första och sista tillfället på klubbens Grönt Kort-kurser. De presenterar klubben och tar in feedback från deltagarna.

  – Haft medlemsmöte för nya medlemmar för att få in åsikter, önskemål, förväntningar och feedback.

  – Förtydligat paketeringen av erbjudandet från Grönt Kort-kurs till medlemskap.

Krönikor

 1. Österlens GK: Vision 50/50 är det bästa som hänt!
 2. Susann Arvidsson, förändringsledare på Österlens GK, om varför golfklubbar måste ta tag i jämställdhetsfrågan och vilka insikter och vilken energi Vision 50/50 har gett deras klubb så här långt:

  Porträttbild av Susann Arvidsson, förändringsledare för Vision 50/50 på Österlens GK.

  Vision 50/50 kunde inte komma mer rätt i tid

  I dagarna har #MeToo spridits på sociala medier, en betydelsefull och viktig kampanj. Den står för den utsatthet som ett stort antal kvinnor lever i varje dag vare sig de befinner sig på en arbetsplats, en festival, i politiken, hemmet, ett idrottssammanhang, på en golfklubb eller en golfbana. I princip var som helst.

  Det är en skrämmande insikt att så många kvinnor i alla åldrar någon gång i sitt liv har varit utsatta för övergrepp av något slag, verbalt, fysiskt eller psykiskt. Jag själv är inget undantag.

  Just nu är det en väldig kraft i frågor om övergrepp som jag hoppas ska leda till förändring på sikt. Det är lång väg att gå men man får aldrig ge upp!

  Vad är egentligen övergrepp?

  "Lagstridig handling som är riktad mot enskild person utförd av någon starkare eller mäktigare, kränkande handling." Så står det när man slår upp Svenska Akademins ordlista och söker på övergrepp. Det är en brottslig handling i sig och har genom århundraden tystats ned och osynliggjorts.

  Det är med andra ord hög tid att synliggöra dessa handlingar som förekommer i samhället i stort och även på våra golfklubbar och golfbanor. Oerhört skrämmande när man börjar se vidden av allt som händer och de ärr som kvinnor bär med sig hela livet.

  Vision 50/50 - nödvändigt och angeläget

  Vision 50/50 känns i dagsläget helt nödvändigt och oerhört angeläget att delta i. Kan vi i Golfsverige arbeta för att alla blir bemötta och behandlade med samma respekt oavsett vilka vi är, utöva golfen utifrån våra olika ambitioner och förutsättningar, påverka och ha inflytande, kan vi göra stor skillnad.

  Det är NU som gäller, sätt igång att arbeta med jämställdhet! Vi behöver lyfta upp frågan på bordet i styrelserummet, kommittéer, valberedning och andra verksamheter på klubben. Alla behöver förstå vad det handlar om, vad det betyder och vad det innebär för klubbens fortsatta verksamhet.

  Jag får en himla energi av att vara med och driva Vision 50/50. Det sprudlar av energi i gruppen när vi träffas och alla har ett stort engagemang vilket känns jätteroligt. Diskussionerna fördjupas och åsikter och tankar florerar hej vilt, högt och lågt. Man går därifrån med en härlig känsla i kroppen  att alla vill något nytt och är med på resan.

  Varje gång vi träffas dyker det upp nya insikter som ger nya värdefulla infallsvinklar som i sin tur leder vidare till; Vad gör vi med detta? Hur gör vi nu?

  Det är ett roligt, stimulerande och inte minst utmanande projekt. Innehållet i programmets första rond som handlade om struktur, normer, kultur och makt, har uppmärksammat grundläggande och viktiga aspekter om jämställdhet.

  Kunskapen som förmedlas genom text och videoklipp ger på ett enkelt sätt en djupare insikt i ämnet och hjälper oss hur vi ska tänka för att arbeta systematiskt och konstruktivt. Det är inte enkelt och det kräver ett långsiktigt perspektiv.

  Vi har kunnat konstatera att arbetet som vi har påbörjat kommer att förändra vårt synsätt framöver. Vi har insett att vi har mycket att arbeta med vilket känns roligt och är en stor utmaning. Detta är inget projekt som tar slut detta är bara början till något nytt.

  Insikter hittills

  Vi har ett stort utvecklingsarbete framför oss med att börja förändra normen för vad som är acceptabelt på vår klubb, skapa en mer öppen kultur där vi synliggör problem och lyfter fram och tar tag i de frågor som kan kännas svåra och obekväma att hantera. Dessutom behöver vi arbeta mot en mer jämställd maktfördelning i våra olika verksamheter. Det är dessa utmaningar som triggar igång energi och idéer.

  Avslutningsvis vill jag framhålla att:

   Jag är stolt över att tillhöra en klubb som är engagerad i arbetet med jämställdhet

  – Jag är stolt över att tillhöra ett idrottsförbund som är insiktsfullt och tar frågan om jämställdhet på största allvar. Som har förstått, tar ställning, har modet och vågar vilja vara med och visa vägen framåt!

  Jag ser fram emot fler spännande möten i klubben och mellan olika klubbar! Samarbete stärker!

  2017-10-18

  Susann Arvidsson
  Förändringsledare
  Österlens Golfklubb

   

 3. Positiva siffror på pilotklubben Haverdal
 4. För två år sedan (2015) blev Haverdals GK utvald som en av åtta pilotklubbar i Sverige för Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50. En projektgrupp skapades på Haverdal, som tillsammans med övriga pilotklubbar träffades på flera olika workshops i Stockholm, under ledning av SGF.

  Ett viktigt avstamp för Haverdal, blev den policy som togs fram för bemötande, där klubbens ledord ”Gemenskap, glädje & utveckling” stod som grund. Policyn förankrades i Styrelsen och förmedlades ut till alla medlemmar och anslogs på klubben, hemsidan, i vår banguide mm.

  Policy för bemötande>>

  Utifrån vad klubben står för kunde vi sedan bygga vidare på våra värderingar och flera förändringar skedde:
  – Nya toaletter byggdes längs banan (via bidrag från Idrottslyftet)
  – Det anordnades nybörjarkurser endast för kvinnor (love.golf)
  – Inspirationsdagar genomfördes (bl.a. med Carin Koch)

  2014, redan innan vi blev pilotklubb, införde vi hektometersystem och en främre tee (40) med rekommendation av tee utifrån slaglängd. Tee it forward blev en del i vårt arbete med Vision 50/50 för att öppna upp för att prova andra tees. Nytt för i år är att vi har valfri tee på flera av våra klubbtävlingar, vilket också lyft fram tanken med hektometersystemet och få både medlemmar och gäster att prova banans olika tees. Fler medlemmar väljer nu samma tee som övriga i sällskapet och fler väljer även en främre tee än tidigare.

  Hektometersystemet & rekommendation av tee>>

  Ett annat viktigt arbete som genomförts av projektgruppen är att ta fram en handlingsplan där hela verksamheten setts över ur ett Vision 50/50 perspektiv. Denna handlingsplan ligger till grund för klubbens fortsatta arbete med Vision 50/50.

  Positiv statistik visar nu att klubben ökat antalet fullvärdiga, kvinnliga medlemmar med 6,2 % jämfört med juni 2015. Totalt sett har vi ökat antalet fullvärdiga medlemmar med 8,5 %, därav män med 9,8 %.

  Även våra greenfeeintäkter har ökat. Januari–juni 2017 har vi ökat med hela 24,6 % jämfört med samma period 2015.

  Något som också kan omnämnas är att vi 2015 och 2016 arrangerade tourtävlingen "Halmstad Ladies Open at Haverdal", en LET Access Series som även ingick i Nordea Tour för damer. Vi hade tidigare arrangerat Nordea Tour för herrar 2014.

  Förändingsarbetet med Vision 50/50 fortsätter, även om pilotklubbstiden avslutas till hösten 2017, vår nya vision som är grunden för klubben är:

  "En trivsam golfklubb i framkant vad gäller bana, miljö & jämställdhet, för alla som delar våra värdeord gemenskap, glädje & utveckling!"

  Linda Nevrén
  Klubbchef & projektledare Vision 50/50

  Projektgrupp Vision 50/50:
  – Linda Nevrén
  – Lars-Erik Blank
  – Inger Haag
  – Madeleine Högfeldt

 5. Så får vi tjejer att trivas och stanna kvar i golfen
 6. Ann-Christine Halén, processledare för Vision 50/50 på Bokskogens GK, reflekterar över inspirationen hon fått av Annika Sörenstam och talarna vid Vision 50/50-seminariet under ANNIKA Invitational Europe som klubben arrangerade i augusti 2016.

  Under den internationella flickjuniortävlingen ANNIKA Invitational Europe var det fullt av tjejer och det myllrade av liv på Bokskogens GK – precis som det ska på en golfklubb där jag vill vara. Alla deltagarna var rutinerade, målmedvetna och med atletiska golfsvingar.

  Det var fullt av tjejer och det myllrade av liv – precis som det ska på en golfklubb där jag vill vara.

  Jag hade fått hedersuppdraget att vara starter, så här stod jag nu på hål 1 och hade förmånen att tre dagar i rad bli inspirerad av fantastiska utslag i en sagolik uppvisning av tajming.

  Under en av tävlingsdagarna arrangerade klubben i samarbete med Svenska Golfförbundet ett seminarium om Vision 50/50 med inriktning mot tjejer 15–25 år. Deltagarna var kvinnor och män från kommun, näringsliv, Golfsverige och de tre pilotklubbarna från Skåne – Bokskogen, Barsebäck och Allerum.

  Vid seminariet framfördes många goda tankar kring vad som gör att tjejer trivs och fortsätter med golfen. Att egen utveckling och lusten att tävla kan hålla golfintresset vid liv även genom tonåren är väl lätt att förstå. Men om tröskeln för att kunna spela och ha kul med golf är alltför hög och kompisarna sysslar med annat krävs det något mer på klubbarna för att tjejerna ska stanna kvar.

  Mera lagspel och Solheim Cup-anda var något som Vision 50/50-ambassadören Carin Koch tog upp. Helt rätt tror jag! Det märktes att tjejerna från Hills GK har ett kitt som håller ihop dem när de sprang ut på green och gratulerade årets vinnare Beatrice Wallin strax efter att hon satt den sista putten i hål. En härlig syn!

  Att ha en ”storasyster” på klubben var en idé från Caroline Condrup, tränare på Barsebäck G&CC och ansvarig för Golftjej Skåne. Någon som är på klubben när tjejerna är där, som man kan ha roligt med och anförtro sig åt.

  Robert Linde från Roslättsskolans IF berättade att betydligt fler tjejer än killar ville fortsätta en andra termin med det golffritids som genomförts i samarbete med Bokskogens GK. Jag tror det beror på att de har sina kompisar med när det är golffritids.

  Sen tänker jag på Annika Sörenstam. Hon vågade göra det ingen annan hade gjort.

  Tävlingens värd Annika Sörenstam imponerade med sin generositet och sitt uppmuntrande sätt. Tjejerna stod i fokus och Annika svarade på deras frågor på ett sätt som stärkte deras tro på att de kan bli riktigt bra på golf.

  Extra roligt var att Annika tog sig tid att delta en stund på vårt 50/50-seminarium. Hon svarade på många frågor och efteråt har jag funderat på något hon sa i stil med ”jag kanske aldrig hade kommit på tanken att utmana herrarna 2003 om jag inte kom från Sverige – ett land som ändå arbetar mycket med jämställdhet”.

  Nej, så är det nog. Tänk vad synd i så fall! När hon spelade mot herrspelarna var hon nervös, sa hon. Inte så konstigt, men varför utsatte hon sig för det?

  Min nästa fundering är att tankar om vad som är möjligt formas mycket av vad vi är vana vid, vad vi har sett och vad vi förväntar oss. Det är svårt att tänka nytt och man får anstränga sig riktigt ordentligt! Men att sen gå från tanke till handling kräver dessutom mod.

  Uppdraget som starter är annars en traditionellt ”manlig” uppgift på klubben.

  Dagarna på ANNIKA Invitational var intensiva och jag stapplade hem efter uträttat värv. Det tog på krafterna att vara i hetluften! Jag var mycket stolt över att tillsammans med min klubbkompis Inga-Lill Lellky ha fått uppdraget som starter, en annars traditionellt ”manlig” uppgift på klubben. Vi tackade genast ja när vi blev tillfrågade av Anders Persson, projektledare för tävlingen på klubben.

  Vi hade ingen erfarenhet men med bra support från våra erfarna biträdande starters, Kalle Schmidt och Göran Karlsson, lärde vi oss på vägen och genomförde uppgiften. Ett varmt tack till Anders, Kalle och Göran. Genom att ge oss förtroendet skapades samtidigt en symbolhandling i enlighet med Vision 50/50.

  Nästa steg i arbetet med Vision 50/50 är att gå från snack till verkstad. Det ser jag fram emot, efter många månaders arbete med att analysera. Jag tänker att nu ska vi göra det ingen annan gjort – förändra Golfsverige. Är det möjligt? Ja, men det krävs antagligen mod för att våga förändras.

  Sen tänker jag på Annika Sörenstam. Hon vågade göra det ingen annan hade gjort.

  Ann-Christine Halén
  Processledare Vision 50/50
  Bokskogens Golfklubb

 7. Prestationsdrivna män och sociala kvinnor?
 8. En av pilotklubbsdeltagarna i Vision 50/50 delar med sig av några reflektioner han gjort som golfare och pappa till två idrottande barn – en son och en dotter. Ställer sporten olika krav på tjejer och killar?

  Män gillar att tävla och kvinnor ser golfen främst som en social grej.

  Män gillar att tävla och kvinnor ser golfen främst som en social grej. Påståendet tycks vara en rätt så vedertagen sanning i Golfsverige. Möjligen ligger det en del i påståendet men frågan är i så fall varför? Är det något som är naturligt betingat eller är det beteenden vi själva har skapat?

  Statistik visar att många golfklubbar framför allt tappar tjejer i tonåren. Hur kommer det sig? Kan det ha något att göra med vilken typ av förväntningar som finns på flickors och pojkars golf redan i unga år? Beror det på vilken typ av frågor vi börjar ställa till flickor och pojkar i samband med träningar och tävlingar redan när de är små? Kan en förklaring till att tonårstjejer slutar med golf vara att vi, mer eller mindre omedvetet, skapar olika beteenden kring pojkars och flickors golf? Jag har inte svaren på dessa frågor men har sedan en tid börjat ställa mig dem.

  Som pappa till två idrottande barn reflekterar jag ibland över vilka förväntningar vi tycks ha på våra barn och hur det skiljer sig åt beroende på kön. Jag har en dotter och en son som båda håller på med flera olika sporter, bland annat golf. Vilka frågor ställer jag själv och andra föräldrar till dem efter träningar och tävlingar? Båda spelar fotboll och till sonen och hans lagkamrater handlar frågorna ofta om resultat och prestation. Man hör saker i stil med: "hur gick det?", "vad blev det i matchen?", "gjorde du några mål?". Till dottern och hennes lagkamrater tenderar frågorna att handla om annat. Där hör man saker som: "hur var det på träningen?", "hade ni kul?", "vilka var där?", "hur var det med Sofia och Alicia?". Frågor av mer social karaktär alltså. Underförstått: pojkarnas idrottande är viktigt på riktigt, de ska ju bli proffs, medan flickornas idrottande är, tja..., i första hand socialt.

  Vardagsspråk och jargonger har betydelse. Språkbruk är murbruk.

  Jag spetsar kanske till det en aning men ni förstår principen. Poängen är att om vi i tidig ålder tutar i pojkar att deras prestation är viktig så torde chansen öka att deras färdigheter också utvecklas. Och eftersom det är roligt när man blir bättre på något blir det också naturligt för dem att fortsätta med golfen.

  Om förväntningarna på flickor däremot är lägre, och vikten av prestation inte lika påtagligt kommuniceras från omgivningen, blir deras utvecklingskurva sannolikt inte heller lika bra. Och om golfen främst utvecklats till att vara en social grej ligger det kanske närmare till hands att man som tjej slutar i 13-14-årsåldern. Det finns ju så många andra attraktiva sociala arenor som öppnar sig i tonåren så varför vara kvar inom golfen? Och så står vi där, tränare, klubbchefer och styrelser, och tycker att det är så komplicerat med kvinnor och golf och undrar varför de försvinner från sporten? Och varför ska det vara så svårt att få till bra träningsupplägg för tjejer/kvinnor? Varför kan de inte vara lika enkla och okomplicerade att ha att göra med som männen? Självuppfyllande profetia, någon?

  På min hemmaklubb har vi en riktigt duktig flicka. När vi frågade tränarna varför just hon utvecklats så mycket blev svaret att hennes pappa ställer högre krav och pushar henne mer än vad de andra flickornas pappor gör. Efter en stunds eftertanke konstaterade tränarna dock att pappan egentligen inte ställer högre krav på henne än vad pappor (för det är oftast pappor) generellt sett ställer på killar i hennes ålder. Olika kön, olika måttstockar.

  Martin Karlsson, Chalmers GK
  Martin Karlsson

  Förväntningar och frågor. Hur mycket betyder de egentligen? Är det så att vi har olika förväntningar på flickors och pojkars golf? På kvinnors och mäns golf? Det kan verka så för när man tänker efter kan man konstatera att de flesta positivt laddade metaforer på golfbanan kan härledas till det manliga könet och de negativa till det kvinnliga könet (gubbsving är undantaget som bekräftar regeln). De allra flesta förstår precis vad en kärringputt är. Om någon däremot genar med sin drive över en damm på ett långt par 5-hål, ja då tar man en manlig linje, något som är djärvt och bra. Jag har aldrig hört någon skryta över en kvinnlig linje... Jag tror att vardagsspråk och jargonger har betydelse. Språkbruk är murbruk. Och om vi hela tiden kopplar bra grejer på golfbanan till uttryck med tydlig koppling till det manliga könet och dåliga grejer med det kvinnliga könet, vad är det egentligen vi gör då?

  Å andra sidan tar hela detta resonemang sin utgångspunkt i att männens sätt – det vill säga normens sätt – är "det rätta sättet" och att kvinnor ska anpassas till det. Det kan man förstås också ifrågasätta. Men det är en annan krönika.

  Martin Karlsson
  Chalmers Golfklubb, pilotklubb för Vision 50/50

 9. Vår resa har börjat
 10. Med passion, vilja att förändra och med en stor portion ödmjukhet inför uppgiften är vi nu igång på allvar med förändringsarbetet som ska leda fram till en mer jämställd golf.

  Att jämställdhetsarbetet ligger helt rätt i tiden bekräftas nästan dagligen i media och flera undersökningar bekräftar att jämställda företag och organisationer är mer lönsamma och framgångsrika.

  Jag inser dock att resan är lång och förstår att det kommer skava och göra ont men med kunskap och goda exempel är jag övertygad om att processen vi har framför oss leder till ett uppvaknande, som i sin tur bidrar till att golfen utvecklas i takt med övriga samhället.

  Än så länge har vi haft två workshops med pilotklubbarna och det har varit otroligt spännande att träffas och diskutera konkreta genusspaningar på respektive klubb.

  Rapporten från den andra workshopen som vi hade den 3-4 december

  Nu tar vi lite julledigt innan vi går snart in i ett nytt och spännande 2016, när vi ska fortsätta den här spännande förändringsresan. Närmast för dörren står workshop 3 den 11-12 februari. Till dess ska pilotklubbarnas kommittéer, anställda, valberedning och styrelse få svara på frågan "Påverkar den manliga dominansen normen på klubben och i så fall på vilket sätt?". Svaren ska analyseras av arbetsgrupperna så att varje klubb kan ta med sig en nulägesanalys över hur jämställd eller ojämställd deras klubb är.

  I workshop 4 under våren kommer vi vidare till steg två i förändringsprocessen. Då ska vi diskutera fram konkreta idéer om vad som måste bli annorlunda och vilka handlingar som krävs för att nå dit.
  Häng med på resan du också. Följ vårt arbete med pilotklubbarna här.

  Annica Lundström
  Projektledare Vision 50/50

 11. Pilotklubbarna klara - spännande höst väntar
 12. Nu är pilotklubbarna i projektet Vision 50/50 klara. Ett tjugotal golfklubbar sökte, åtta valdes ut till arbetet som i första etappen ska pågå i tre år.

  Det är under ledigheten, när man fysiskt lämnat arbetsplatsen och ägnar sig åt saker man gillar och mår bra av som de bästa idéerna brukar pluppa upp. Det kan vara under en skön skogspromenad, löp- eller golfrunda eller bara när man sitter och hänger i soffan och slösurfar runt. Plötsligt händer det, pusselbitarna faller på plats och idén man gått och klurat på länge blommar ut. Det är en skön känsla!

  Tänk att reflektionstiden som är så viktig är så lätt att prioritera bort. När vardagens små och stora bekymmer äter upp arbetstiden är det många chefer som vittnar om att de viktiga strategi- och framtidsfrågorna riskeras att aldrig riktigt hinnas med. Det finns för många hinder i vägen i det tuffa arbetsklimat som råder, med slimmade organisationer, höga resultatkrav och hårdnande konkurrens.

  Det är just framtidsfrågorna vi tar fasta på i Vision 50/50. Att som golfklubb stå rustad och möta de krav och förväntningar som morgondagens golfare ställer på oss. Att fortsätta utveckla golfensporten efter de förutsättningar som råder i vår omvärld. Jag pratar mycket om attraktivitet, och med det menar jag att vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och vill ha. Vara nyfikna på det som sker utanför golfens värld och anpassa både verksamheten och anläggningarna efter det.

  Jag har ägnat tid under sommaren åt att planera och förbereda höstens arbete med pilotklubbarna inom Vision 50/50. Jag är både peppad och spänd inför uppgiften och vet att förväntningarna är stora från Golfsverige. Pilotprojektet, vars syfte är att tillsammans med utvalda klubbar arbeta fram metoder och arbetssätt för en mer jämställd golf kommer pågå i första etappen 2015-2017.

  Under våren-sommaren pågick en rekrytering av pilotklubbar. Det var upp emot ett tjugotal klubbar som sökte och lagom till semestern var vi klara med uttagningen. Efter ett flertal besök och intervjuer stod det klart att vi hittat dem vi sökte. Jag är övertygad om att den geografiska spridningen och olikheterna mellan klubbarna kommer att bidra till ett mycket intressant och givande arbete framöver. Tanken från början var att vi skulle utse fem till sju klubbar men med det engagemang, kompetens och vilja som uppvisades hos de utvalda klubbarna gjorde att vi inte kunde välja bort någon utan utökade till åtta.

  Pilotklubbarna kommer att presenteras på SGF & GAF-seminariet i samband med Helsingborg Open 4 sept och arbetet startar sedan i mitten av oktober med det första utbildningstillfället. Löpande kommer du kunna följa arbetet här på hemsidan. 
  Nu kör vi…

  Annica Lundström
  Projektledare Vision 50/50

  De utvalda pilotklubbarna:

  Allerum GK
  Barsebäck Golf & CC
  Bokskogens GK
  Chalmers GK
  Haverdals GK
  Lundsbrunns GK
  Piteå GK
  Östersund-Frösö GK
 13. Frågorna alla klubbar borde ställa – nu!
 14. Nu är vi igång med rekrytering av pilotklubbar och jag måste erkänna att jag är något spänd över att se hur många som nappar på erbjudandet och tar chansen att vara med och påverka en av svensk golfs största utmaningar.

  I samband med Verksamhetseminarierna i våras/vintras fick projektet ett mycket positivt mottagande bland deltagande klubbar och nu är det upp till bevis om det finns ett lika starkt intresse av att vara med på allvar och arbeta med frågorna.

  Det är många som kontaktat mig och frågat om jag inte kan belysa och skriva om det stora tävlings- och prestationsfokus som många upplever finns inom golfen, både vad gäller verksamhet på golfklubben men också i golfmedia. Många, främst kvinnor upplever detta som ett hinder och tanken på att misslyckas bidrar lätt till att glädjen till spelet försvinner och golfrundan förvandlas istället till några ångestfyllda timmar. Hur kul blir det i längden? Vi använder gärna uttryck som t ex; Hur gick det? (underförstått) Hur många poäng hade du? Om du istället deltagit på ett Friskis & Svettispass ställs frågan; Hur upplevde du passet idag? Det är en viss skillnad.

  Här har vi dock ett problem som jag ser det. Om vi kvinnor (då menar jag förstås inte alla) lade ner lika mycket tid på golfträning som vi ofta gör på annat vi vill bli bra på skulle vi se resultat. Vi är nog alla överens om att golf är svårt och det krävs mycket övning om det ska bli roligt och lustfyllt ute på banan. Att kvinnorna dessutom ofta bör lägga ner mer tid på träning än männen kan tyckas orättvist, men det är bara att acceptera att vi har lite olika grundförutsättningar.

  Nu kommer vi till det knepiga, kvinnorna är dock inte alltid beredda att underkasta sig den träning som krävs utan tror och vill att det ska gå bra ändå. Hur ofta funkar det i andra sammanhang? 

  En allt för vanlig syn på rangen och golfbanan är mannen som försöker sig på att instruera sin hustru/sambo/vän och ärligt talat, hur bra brukar det gå? Insikten att det krävs specialkompetens och pedagogiska kunskaper för att lära ut golf saknas i många fall. Bara för att du är en hyfsad golfspelare innebär det inte att du är en duktig pedagog och kan konsten att lära ut. De flesta golfklubbar har utbildade och duktiga PGA-tränare som gärna står till förfogande, ställ krav på klubben och tränaren att paketera attraktiva koncept som lockar till träning, då lovar jag att kvinnorna kommer. Skulle du själv förresten vilja bli behandlad av en självlärd tandläkare?

  Efter 20 års klubberfarenhet där jag fört många samtal med olika typer av kvinnor har jag fått en tydlig bild av olikheterna hos våra medlemmar. Jag tror faktiskt inte att det skiljer sig speciellt mycket åt mellan klubbarna. Flickorna/kvinnorna är inte en homogen grupp som kan behandlas lika, de är individer som har olika intressen, färdigheter och målsättningar med sin golf.

  Jag tycker inte vi hittills varit så duktiga på att lyssna in vad medlemmarna vill utan kör på med verksamhet som vi alltid gjort. Missförstå mig inte, det görs mycket bra saker ute på klubbarna men om vi stannar upp en stund och funderar på hur paketeringen ser ut och vilka som styr verksamheten så lovar jag att 80 % är väletablerade golfare som återfinns i målgruppen tävling & prestation. De är förstås otroligt värdefulla i organisationen och ska givetvis fortsätta engageras men jag menar att vi måste börja rekrytera en ny målgrupp medlemmar som återfinns i målgruppen hälsa och motion som driver och utvecklar den verksamhet som berör huvuddelen av våra medlemmar, de som inte är intresserade av att tävla.

  Om vi inte börjar diskutera och utmana oss själva i den här typen av frågor riskerar vi att fortsätta tappa flickor/kvinnor inom svensk golf. Den senaste medlemsstatistiken från maj påminner oss om att siffrorna långt ifrån är rätt väg.

  Jag brukar utmana och ställa frågan till klubbar jag möter; Hur inkluderande är egentligen damkommitténs verksamhet på en klubb? Säkert trevlig och bra för den lilla grupp av kvinnor som finns med i gemenskapen, men om man ställer sig utanför och kritiskt granskar är jag inte lika säker på att alla känner sig välkomna. Jag menar att finns insikten om att vi kanske inte alltid bedriver en så inkluderande och välkomnande verksamhet som vi själva många gånger tror är vi en bra bit på väg. Det räcker inte med att skriva på hemsidan eller i klubbtidningen att alla är välkomna. 

  Den som kommer ska känna sig välkommen, det är inte alltid samma sak…

  Annica Lundström
  Projektledare Vision 50/50

 15. Golfsverige står inför ett vägskäl
 16. Världens bästa golf – för alla. Svenska Golfförbundets (SGF) vision är tuff och utmanande, värdegrunden För golfens bästa i tidens anda, känns för mig modern.

  Där framgår att SGF ska verka för jämställdhet i såväl organisationen som i hur spelet utövas. Dessutom ska SGF utveckla verksamheten så den passar framtidens golfspelare. Men för att det inte ska bli tomma löften och fina ord måste det finnas en strategi och målsättning att leva upp till detta, annars riskerar vi att tappa trovärdighet.

  Samhället har förändrats genom alla tider, i de flesta fall till det bättre. Nu sker förändringarna snabbare än någonsin och de strukturer många är uppväxta med är helt främmande för kommande generationer.

  Golfsverige står nu inför ett vägskäl. Samtidigt som världen utanför golfklubben förändrats har vi i många avseenden stått still. Vår utmaning är inte unik, de andra stora idrotterna brottas med liknande frågor. Men där andra nöjer sig med att observera har vi valt att agera och se hotet som en möjlighet och på så vis säkerställa att golfen förändras i takt med övriga samhället och förblir relevant och attraktiv även för nästa generation. 

  Vision 50/50 är symbolen på vår förändringsambition. Det är en plattform där vi samlar kunskap, kommunicerar med vår omvärld och verkställer en positiv utveckling inom golfen.

  Förändringsarbetet syftar till att öka antalet aktiva kvinnliga golfspelare (både flickor och vuxna) men också stärka det kvinnliga ledarskapet (både det ideella och professionella) i golfklubbar och förbund.

  Ska vi få kraft i jämställdhetsarbetet måste arbetet ske ute i golfklubbarna. Att integrera jämställdhetsarbetet i verksamhetsutvecklingen inom alla områden tror jag är ett effektivt verktyg för att nå målen. Vi behöver se över strukturer samt synliggöra och förändra normer.

  Hur ska då arbetet gå till?

  Jag tillträdde som projektledare (40 procent) vid årsskiftet och kombinerar tjänsten på SGF med rollen som klubbchef/VD (60 procent) på Örebro City Golf & CC. En kombination som jag tror är bra då jag har kvar en fot i klubbvardagen.

   Det första kvartalet har jag medverkat vid SGF:s verksamhetsseminarier som genomförts på 17 orter runt om i landet. Jag har fått möjlighet att berätta om projektet för 250 golfklubbar och träffat 1 250 unika personer från både den professionella organisationen men också ideellt förtroendevalda (min presentation finns att ta del av nedan). Responsen har varit mycket positiv både under resan men också efteråt.

  Parallellt med Verksamhetsseminarierna har vi påbörjat etablering av ett nätverk som ska kopplas till projektet. Det är personer med olika typer av kompetens och bakgrund som kommer vara värdefullt för oss i det fortsatta arbetet. Ämnet kräver både en ödmjuk inställning och en stor portion klokskap för att bli framgångsrikt.

  Tillsammans med United Minds/Prime har en kommunikations- och aktivitetsplan tagits fram.

  Just nu sätter vi samman kriterier för uttagning av pilotklubbarna som ska knytas till projektet. Rekryteringen kommer ske under april–maj och klubbar kommer få ansöka om att bli en av de utvalda. Vårt gemensamma arbete kommer sedan att starta under hösten och pågå fram till sommaren 2016.

  Målsättningen är att vi tillsammans med utvalda klubbar ska ta fram arbetssätt och metoder (en så kallad verktygslåda) för hur ett förändringsarbete skulle kunna implementeras på en golfklubb. Själv har jag en idé om att en golfklubb i framtiden skulle kunna ”rättvisemärkas”.  En typ av fairtrademärkning som bevis på att golfklubben har schyssta värderingar och ett jämlikt synsätt som genomsyrar hela verksamheten och organisationen.

  Flera klubbar och distrikt har kontaktat mig och vill att jag kommer på besök för att berätta och sprida kunskap om Vision 50/50 och min ambition är att försöka hinna vara ute så mycket som möjligt.

  Vi planerar också att utforma en bra plattform på nya golf.se där vi samlar information och inspiration runt projektet. Hemsidan beräknas vara klar efter sommaren.

  Som avslutning vill jag uppmuntra och peppa alla som bidrar och gör bra aktiviteter i syfte att skapa bättre förutsättning för att rekrytera och behålla tjejer och kvinnor. Det är tillsammans vi måste arbeta för att nå vår gemensamma målsättning – världens bästa golf – för alla!

  Annica Lundström
  Projektledare Vision 50/50

Vision 50/50 i sociala medier

Kontakt

Annica