Idrottslyftet – pengar till klubben

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten.

Juniorlyftet är SGF:s satsning inom ramen för Idrottslyftet. Syftet är att rekrytera och behålla fler juniorer i klubbarna. Det innebär:

 • utveckla föreningar/klubbar

 • öka tillgängligheten

 • rekrytera och utveckla ledare

 • samverka med skolan och andra organisationer, till exempel friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten

Vilka bidrag kan vår klubb söka?

För att stötta golfklubbarna på bästa sätt har Svenska Golfförbundet ett antal paket som klubbarna kan söka bidrag från. Paket 4 och 5 kräver att golfklubben har en uppdaterad verksamhetsplan (VP), samt att ansökan stämmer överens med VP. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd.

I filen nedan hittar du exempel på projekt som genomförts med gott resultat. Hoppas att det kan ge lite inspiration och idéer till er verksamhet.

Goda exempel - beviljade Idrottslyftsbidrag 2016.pdf

Nya rutiner för att ansöka om bidrag

En bild på en skärmdump som visar hur det ser ut på hemsidan Idrottonline.

Från januari 2017 gäller nya rutiner för de golfklubbar som ska söka bidrag från Juniorlyftet. Ansökan gör ni direkt via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. Klicka på Idrottsmedel därefter "Skapa ansökan". Fyll i de uppgifter som efterfrågas i ansökan och skicka in. Efter genomfört projekt skickas återrapport in i samma system. 

För att logga in i IdrottOnline skriver du in www.idrottonline.se/golfklubbengk-golf exempel: www.idrottonline.se/golfstadensgk-golf

Hitta det paket som passar er

 1. Paket 1 – Golfens Ledarutbildning
 2. Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.

  GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 7–12 år)
  GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 7–12 år)
  GL3 (ungdomar 13–16 år) från 2016

  Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare genom att fylla i ansökningsblanketten. En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans. Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Auktoriserade utbildare för Golfens Ledarutbildningar
  • Minst 5 deltagare per utbildningstillfälle
  * Fyll i ansökningsformuläret nedan
  * Klubben är beviljad LOK-stöd

  Bidrag

  300 kr per deltagare för GL1 Praktik
  500 kr per deltagare för GL2 Fördjupning och GL3

  Ansökningsblankett

  Ledarutbildning GL 1 Praktik
  Ledarutbildning GL 2 Fördjupning

 3. Paket 2 – Tävling och träning
 4. Detta paket kan du söka bidrag från om golfklubben anordnar ett läger i samband med att de arrangerar Skandia Cup. När lägret är genomfört skickar ni in deltagarlista samt fyller i ansökningsblanketten (skicka in senast 10 juli det år ni arrangerar tävlingen).

  Det finns även en pott avsatt att uppmuntra mer spel och träning för de unga golfarna. Bidrag kan sökas för att arrangera poolspel på 30- eller 50-bana. Arrangera tävling på rätt nivå (foursome, scramble.....) tillsammans med en grannklubb för de som är 7-10 år. Ni spelar en eller flera gånger på varandras banor och avslutar dagen med t ex fika eller korvgrillning.

  Krav som ska uppfyllas

  • Klubben ska arrangera en Skandia Cup Klubbtävling
  • Läger genomförs i anslutning till Skandia Cup
  • Minst fyra dagars läger
  • Minst fem timmar/dag
  • Lunch ska ingå till deltagarna
  • Minst 10 deltagare (Åldersgräns max 16 år) (vi har sänkt från 20 till 10 deltagare)
  • Ersättning 250:-/deltagare (max bidrag är 10 000 kr/golfklubb)
  • Krav att golfklubben söker LOK-stöd
  • Bidragsbeloppet för poolspel varierar beroende på upplägg och kostnader kopplat till upplägget.

  Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottslyftsmedel.

  För att få bidrag vill vi att ni redovisar följande

  • Dokument med uppgift om deltagarnas namn och personnummer
  • Programupplägg för lägret (med info om punkterna ovan)
  • Info om eventuell avgift för deltagarna

 5. Paket 3 – Verksamhetsutveckling
 6. Under paket 3 Verksamhetsutveckling, finns möjligheten att ta hjälp av en juniorkonsulent för att utveckla sin verksamhet. Juniorkonsulenten hjälper klubben att hitta rätt nivå på juniorverksamheten och dessutom skapa en ekonomi i balans.

  Juniorkonsulentens uppdrag är att handleda golfklubben och utveckla de fokusområden som finns.
  Organisation, ledare, träning/spel, läger, utbildning, tävling, rekrytering, anpassad anläggning.

  Juniorkonsulenten hjälper till att ta fram en verksamhetsplan eller sätter sig in i den befintliga verksamhetsplanen och ser så att den möter de realistiska mål och resurser som finns.

  Krav som ska uppfyllas

  Klubben bildar en arbetsgrupp för att arbeta vidare med sin VP.
  Arbetsgruppen och JK träffas ett antal gånger och skapar en tydlig handlingsplan för 12 månader.

  Handlingsplanen ska innehålla mål, ledarutbildning och tjejsatsning.
  Nyckeltal ska redovisas innan man påbörjar och när perioden är klar ska nya nyckeltal tas fram.

  Ansökan

  Ansökan görs tillsammans med JK. Bidraget är 1 x 20 000 kr. När nyckeltalen är framtagna får klubben 20 000 kr från Idrottslyftet. JK fakturerar klubben om 12 000 kr + moms. Klubben får för sin verksamhet 5 000 kr att disponera. Klubben kan samtidigt söka för andra bidrag enligt de olika paketen. Klubben kan endast få hjälp två gånger under en 4-årsperiod och det måste vara minst 12 månader mellan första och andra gången.

  Om en klubb inte har tagit fram en VP (steg 1 år 2011–2014) kontaktar man ansvarig för Idrottslyftet på förbundet, Bengt Sylvan.

  Läs mer om juniorkonsulenterna och hur du kontaktar dem

 7. Paket 4 – Fria projekt
 8. Fria projekt ska innehålla något för att behålla och rekrytera fler spelare. Här söker ni till exempel för samverkan med skolor, integration, tjejsatsning, golf för funktionshindrade, unga ledare, ledarskap och så vidare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Uppgradera sin verksamhetsplan, se Vad är Idrottslyftet
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om 50 000 kronor
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett
  • Max sex månader på sig att genomföra projektet för att få ut sista 50 %.

  Ansökan

  Ansökan ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år (gäller Paket 4 och Paket 5)

  Ansökningsblankett

 9. Paket 5A och 5B – Golfäventyretbanor och Anläggningsbidrag
 10. Inom ramen för idrottslyftet Paket 5A och 5B kan klubbar söka bidrag för anläggning av Golfäventyrsbana, footgolfbana eller andra ändamål som till exempel ett nytt övningsområde. Det går också att göra en kombinerad ansökan för till exempel en golfäventyrsbana och en footgolfbana. 

  5A Golfäventyrsbana

  Att nivåanpassa golfen för barnen genom att kunna erbjuda spel på 30-, 50- och 100-bana är för oss lika självklart som att erbjuda olika tees för vuxna. Nytt för 2016 är att klubbarna kan söka bidrag för barnanpassade Golfäventyrsbanor. 

  Krav som ska uppfyllas

  • 30-, 50- och 100-bana ska byggas/finnas för att bidraget ska godkännas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för golfäventyrsbanor är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline

  5A Footgolfbana

  Att ha en footgolfbana på golfanläggningen skapar möjligheter för golfklubben att attrahera nya människor i alla åldrar. Footgolf är enkelt att utöva, har inga krav på förkunskaper och går snabbt att spela. Från och med 2016 finns ett startpaket för anläggning av en footgolfbana där det ingår analys, designarbete och material såsom hålkoppar, enklare teeskyltar och numrerade fotbollar. Se mer information om startpaketet här.

  Krav som ska uppfyllas

  • Footgolfbana ska byggas.  Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/footgolf
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Maxbidrag för footgolfbana är 20 000 kr. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline

  5B Anläggningsstöd

  Under 2017 sätts stort fokus på att klubbarna anpassar anläggningen för barn med Golfäventyretbanor och därför finns endast en ytterst liten del av Idrottslyftsmedel att söka från Paket 5B. De klubbar som redan har anlagt 30-, 50-, och 100-bana kan vid speciella fall söka bidrag från Paket 5B om det anses kunna öka tillgängligheten och skapa tillväxt med mer träning och fler barn och ungdomar i verksamheten.

  Krav som ska uppfyllas

  • Har klubben inga golfäventyrsbanor finns ingen möjlighet att söka annat ytterligare Anläggningsbidrag (Paket 5B). 30-, 50- och 100-bana ska finnas för att bidraget ska godkännas. Läs mer om vad det innebär på www.golf.se/golfaventyret
  • Uppgradera verksamhetsplanen, se Vad är Idrottslyftet
  • Klubben ansöker om LOK-stöd
  • Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden.  Max bidrag om 100 000 kronor för övrigt anläggningsbidrag. 
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när anläggningen är klar och återrapport/ekonomisk redovisning skett via IdrottOnline.
  • Klubben har max sex månader på sig att iordningställa övningsområdet för att få ut sista 50 %

  Ansökan

  Ansökan sker via IdrottOnline. I ansökan ska framgå syftet med projektet vad och vem banorna/övningsområdet är till för, budget med specificerade kostnader, tidsperiod för att iordningställa byggnationen, storlek på sökt belopp och vem som är ansvarig (kontaktperson). Maxbeloppet är Paket 5A: 20 000 kronor Paket 5B: 100 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Max ett projekt per klubb per år (gäller Paket 4 och Paket 5, se Vad är Idrottslyftet). Det går dock att kombinera ansökan i Paket 5A och bygga både en Footgolfbana och Golfäventyrsbanor.

 11. Paket 6 – Golf för personer med funktionsnedsättning – handigolf
 12. Det finns en efterfrågan från personer med funktionsnedsättning att börja spela golf. Samtidigt efterlyser golfklubbar nya medlemmar. Klubbar som genomför handigolf kan söka 5 000 kronor genom att fylla i ansökan (se blankett nedan). Det är ett startbidrag för att komma igång och kan endast sökas en gång. För större projekt finns mer pengar att söka via Idrottslyftet. Svenska Golfförbundets handigolfgrupp stöttar med innehåll, utbildare och marknadsföring.

  Krav som ska uppfyllas

  • Bilda en arbetsgrupp inom klubben. I arbetsgruppen bör det ingå en distriktsansvarig. En kontaktlista ska upprättas och lämnas in med ansökan. Ta med personer från handikapporganisationer, idrottslärare, sjukgymnaster, föräldrar med flera.

  • Gör en kort- och en långsiktig verksamhetsplan, som beskriver hur ni ska arbeta med handigolf på klubben. (Tips: Erbjud prova-på-dag med fortsättningsmöjligheter till träning. Bilda träningsgrupper, gör en inspirationsutbildning för föräldrar, assistenter, lärare med flera. Samarbeta med skolor, utbilda handigolf-faddrar med mera).

  För frågor, tips och anmälan: kontakta Helena Brobeck, SGF,
  tel: 08-622 15 07 eller via e-post: helena.brobeck@golf.se
  eller skicka till:
  Svenska Golfförbundet,
  Att: Helena Brobeck
  Box 11016, 100 61 Stockholm

  Ansökningsblankett

 13. För distrikten: tjejsatsning
 14. Golfen behöver tjejer! Distrikten kan söka bidrag för projekt som i huvudsak riktas mot tjejer. Till exempel genom att skapa projekt med olika aktiviteter som samlar tjejer från olika klubbar i distrikten så att de tillsammans med jämnåriga ska kunna utvecklas och satsa på golfen. Exempel på aktiviteter som kan genomföras: träning, utbildning, föreläsning, tävling (till exempel scramble) och så vidare.

  Krav som ska uppfyllas

  • Distriktet och berörda golfklubbar bildar en arbetsgrupp som tillsammans arbetar fram en projektplan som beskriver syfte och mål med projektet
  • Gruppen tar fram statistik före och efter projektets genomförande för att kunna avläsa vilken effekt projektet haft
  • Budget för projektet
  • Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett
  • Ekonomisk uppföljning/redovisning

  Ansökan

  Projektplanen ska innehålla syftet med verksamheten, vem projektet är till för, budget, tidplan, vem som är ansvarig (kontaktperson), storlek på sökt belopp. Maxbeloppet är 50 000 kronor. Bidragsansökningar sker löpande. Mejla din projektplan till ulrika.jorsell@golf.se

 15. Så funkar LOK-stödet
 16. Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet, är avsett att stödja juniorverksamhet i åldersgruppen 7-25 år i föreningarna.

  Ansökan för hösten (1 juli–31 dec) ska vara inne senast 15 februari. Ansökan för våren (1 jan–30 juni) ska vara inne senast 15 augusti.

  Med hjälp av IdrottOnline är det administrativa arbetet mycket enklare nu än tidigare (läs mer på RF:s hemsida). Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Golfklubbarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för golfen. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.

  Exempel

  Ni har en träningsgrupp med tolv barn. De tränar tre gånger i veckan året runt: 12 barn x 8 kronor x 3 gånger + 24 kronor x 3 gånger = 360 kronor per vecka. Det innebär 1 440 kronor per månad och 17 280 kronor per år. Om ni har 50 juniorer i fem grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det... cirka 75 000 kronor.

  Statligt och kommunalt LOK-stöd

  LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet (RF) och via kommunen (Observera att det kommunala stödet varierar mycket mellan kommunerna). Mer information om ansökning hittar du på RF:s hemsida eller via er kommun.

För mer information, kontakta oss

Bengt är en man i femtioårsåldern. Han har kortare brunt hår. Han har på sig en ljusblå tröja med en vit pikétröja under. Han är solbränd och kisar leendes in i kameran. Han har smilgropar.
Ulrika Jorsell är i fyrtioårsåldern. Hon har blont hår och på bilden har hon håret struket bakom högra örat och håret lite framför ansiktet på vänster sida. Hon har en vit tröja på sig med en svart kofta över. Det går även att skymta ett guldhalsband som hänger över halslinningen på den vita tröjan. På bilden ler hon och tittar in i kameran med blå ögon.
Helena Brobeck har glasögon med svarta bågar, en rosa blus och mellanblont hår till hakan med en snedlugg.
Porträttbild på Peter Östlund.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.