Ansvarsroll för klubbens arbetsmiljöarbete

Styrelsen leder verksamheten inom klubben och har ansvar inför årsmötet och medlemmarna. Kommittéerna arbetar, på styrelsens uppdrag, tillsammans med instruktören, greenkeepern, klubbchef/vd samt övrig anställd personal, med den löpande verksamheten.

Styrelsen och kommittéerna

Med en styrelse och flera kommittéer erhålls en bra arbetsfördelning i klubben. Styrelsen får då goda möjligheter att fokusera på övergripande frågor som långsiktig utveckling,
ekonomi, organisation och styrning av klubbens verksamhet efter de mål som framgår av klubbens verksamhetsplan. Det ger även styrelsen möjligheter att arbeta med policyfrågor, personalledning, samverkan med övriga golfsverige och inte minst att fullgöra sin uppgift att ansvara för en god arbetsmiljö.

Ordförandens speciella roll

Ordföranden tar inte bara ekonomiska beslut, lägger förslag till verksamhetsplan och är klubbens officiella ansikte utåt. Han eller hon är också personligt ansvarig för att arbetsmiljöarbetet inom klubben följs enligt samhällets gällande lagar och förordningar. Ordföranden kan visserligen fördela sådana uppgifter – dock inte ansvaret – till styrelseledamöter, kommittéer och anställda, men då bör det ske i skriftlig form. Krav på att det ska vara skriftligt föreligger endast om det är fler än tio arbetstagare i verksamheten.

För att åtagandet inte ska hamna mellan två stolar och framförallt för att undvika onödiga olyckor, bör detta samtidigt kvitteras av berörda personer, dock inte ett lagstadgat krav.

Än en gång handlar det således om att veta vem som gör vad och att man verkligen kan lita på att det blir utfört. Det är viktigt att komma ihåg att ordföranden alltid har ett ansvar att följa upp att fördelningen fungerar som det är tänkt och att göra nödvändiga förändringar när det inte fungerar tillfredsställande.

Ett exempel på fördelning är att överlåta till greenkeepern att se till att banpersonalen arbetar i en säker och hälsosam miljö. Detta gäller allt från rimliga arbetstider till säkra rutiner och arbetsredskap.

Helhetssyn och samordning

Det är inte bara viktigt att veta vem som får göra vad av förtroendevalda och anställda, lika viktigt är det att veta när det görs. För att hjälpa klubbarna att få en helhetssyn på verksamheten och uppmuntra samarbete mellan ”områdescheferna” har SGF i samarbete med Svenska PGA, GAF och SGA jobbat fram det så kallade Hörnpelarsynsättet. Det är inte någon organisationsform, bara ett modernt sätt att leda den dagliga verksamheten på en golfklubb. Där bildas en ledningsgrupp av klubbchef/VD, greenkeepern, instruktören och om möjligt en styrelseledamot.

Det är bra om restauratören också ingår i gruppen – restaurangen berörs ju i allra högsta grad av den dagliga verksamheten.

Gruppen bör träffas en gång i veckan för att stämma av vad som händer på respektive område och sedan rapportera detsamma till styrelsen. Gruppen blir således en slags ledningsgrupp och ett kitt mellan styrelsen och ledningen av den dagliga verksamheten.

I den här ledningsgruppen är det lämpligt att återkommande fokusera på de viktiga arbetsmiljöfrågorna.