Tillväxtprogrammet

Det övergripande syftet och målet med tillväxtprogrammet är att skapa en grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare vilket i sin tur leder till en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.

Ett femårigt tillväxtprogram startar 2016

Innehållet i tillväxtprogrammet styrs av de mål och den verksamhet som klubbarna beslutat om genom SGF:s verksamhetsinriktning och som närmare utvecklats i SGF:s interna verksamhetsplan. För 2016 har förbundsstyrelsen valt att särskilt prioritera sex områden:

1. Golfnyttan (öka kännedomen i samhället om golfens positiva effekter)
2. Vision 50/50 (förändringsarbete för ökad jämställdhet)
3. Juniorutveckling (utbildning enligt Golfäventyret, fler ledare, fler juniorer)
4. Utvecklingen av golfspelet (korta banor, tee it forward, kortare rondtider med mera)
5. Utvecklat IT- och digitalstöd (GIT, Min Golf och golf.se)
6. Utvecklad klubbrådgivning (fler klubbrådgivare, etablera tillväxtprogrammet med mera)

Dessa prioriteringar kommer att avspeglas i tillväxtprogrammet och det centrala uppdrag som klubbrådgivarna har. Klubbrådgivarna ska hjälpa klubbarna med att kontakta och träffa lokala politiker (Golfnyttan), öka klubbens attraktivitet gentemot kvinnliga golfare (Vision 50/50) och skapa bättre arbetsprocesser i GIT för att nämna några exempel.

Tillväxtprogrammet kommer i övrigt att innehålla spetsutbildningar i kund- och intäktshantering med efterföljande coachning av SGF:s rådgivare, ämnesutbildningar inom specifika områden som exempelvis juniorledarutbildningar, GIT och banskötsel, hjälp med att utarbeta lokala verksamhetsplaner, föreningsjuridik, organisation och styrning, ta fram beslutsunderlag ur GIT med mera.

Arbetsmetodiken i tillväxtprogrammet bygger på att fastställa nuläge, sätta upp mål, planera och genomföra aktiviteter och mäta och följa upp utfallet. Denna metodik är tänkt att användas såväl i SGF:s egen verksamhet som i klubbarnas lokala förändrings- och utvecklingsarbete.

Några av områdena som ingår är

- Klubbstyrningsfrågor (struktur och organisation, samarbeten, ekonomi, bolagisering etc.)
- Verksamhetsstyrning (beläggning, bokningsregler och GIT etc.)
- Aktiviteter för att behålla och rekrytera
- Utveckling av golfspelarna (relationen klubb – tränare etc.)
- Golfnyttan i samhället och Vision 50/50
- Utbildningar och seminarier

Rådgivarna ska också etablera nya kluster- och nätverkssamarbeten där klubbar med likartade förhållanden från olika delar av Sverige kan träffas och samarbeta.